Per­son­da­ta­po­li­tik gæl­den­de for pri­vat­kun­der, erhvervskun­der, kun­de­ser­vi­ce, mod­ta­ge­re af nyheds­bre­ve

Ver­sion

Ver­sion 1.0
Den­ne ver­sion er sene­st opda­te­ret den 1. okto­ber 2019

Per­son­da­ta poli­tik for kun­de­ad­mi­ni­stra­tion

Som led i vores for­ret­ning ind­sam­ler og behand­ler Medit Aca­de­my vis­se per­son­da­ta til brug for vores kun­de­ad­mi­ni­stra­tion. Føl­gen­de besø­gen­de er omfat­tet:

 • Pri­vat­kun­der
 • Erhvervskun­der
 • Bru­ge­re af kun­de­ser­vi­ce
 • Mod­ta­ge­re af nyheds­bre­ve

Den­ne poli­tik beskri­ver hvor­le­des Medit Aca­de­my ind­sam­ler per­son­da­ta, til hvil­ket for­mål dis­se per­son­da­ta bli­ver anvendt samt hvor­le­des Medit Aca­de­my behand­ler sådan­ne data.

Den­ne poli­tik inde­hol­der lov­plig­ti­ge infor­ma­tio­ner ved­rø­ren­de Medit Aca­de­mys per­son­da­ta­be­hand­ling. Såfremt du har spørgs­mål til behand­lin­gen af dine data, eller du ønsker at hånd­hæ­ve dine ret­tig­he­der i hen­hold til per­son­da­ta­lov­giv­nin­gen bedes du kon­tak­te Medit Aca­de­my. Se kon­tak­t­in­for­ma­tion nederst i beskri­vel­sen. Du kan i den­ne poli­tik lige­le­des fin­de infor­ma­tion omkring dine ret­tig­he­der.

Ind­sam­ling af data

Medit Aca­de­my ind­sam­ler per­son­da­ta til brug for vores admi­ni­stra­tion af kun­der i føl­gen­de kate­go­ri­er:

For pri­vat­kun­der

 • Email
 • Nav­ne
 • Adres­ser
 • Tele­fon­num­mer
 • Øko­no­misk infor­ma­tion

For erhvervskun­der

 • Email
 • Nav­ne
 • Adres­ser
 • Tele­fon­num­mer
 • Øko­no­misk infor­ma­tion

For bru­ge­re af kun­de­ser­vi­ce

 • Email
 • Nav­ne
 • Adres­ser
 • Tele­fon­num­mer

For mod­ta­ge­re af nyheds­bre­ve

 • Email
 • Nav­ne
 • Adres­ser
 • Tele­fon­num­mer

Medit Aca­de­my ind­sam­ler data direk­te fra den regi­stre­re­de per­son via e‑mail, tele­fon og/eller brev. Såfremt data er ind­sam­let med samtyk­ke fra den regi­stre­re­de, kan samtyk­ket træk­kes til­ba­ge. Træk­kes et samtyk­ke til­ba­ge stop­pes alt frem­ti­dig behand­ling af de per­son­da­ta som er omfat­tet af samtyk­ket.

For­må­let med behand­lin­gen af per­son­da­ta

Medit Aca­de­my ind­sam­ler og behand­ler per­son­da­ta med hen­blik på:

For pri­vat­kun­der

 • Salg af varer og tje­ne­stey­del­ser

For erhvervskun­der

 • Salg af varer og tje­ne­stey­del­ser

For bru­ge­re af kun­de­ser­vi­ce

 • Salg af varer og tje­ne­stey­del­ser

For mod­ta­ge­re af nyheds­bre­ve

 • Salg af varer og tje­ne­stey­del­ser

Såfremt for­må­let med sel­skabs per­son­da­ta­be­hand­ling ændrer sig vil det­te bli­ve kom­mu­ni­ke­ret til de regi­stre­re­de inden en sådant ændret for­mål træ­der i kraft. En sådan kom­mu­ni­ka­tion vil oftest bestå af en opda­te­ring af den­ne poli­tik.

Slet­ning af per­son­da­ta

Medit Aca­de­my behand­ler per­son­da­ta så læn­ge det er rele­vant for det for­mål, hvor­til data er ind­sam­let. Per­son­da­ta slet­tes når for­må­let med behand­lin­gen er fuld­ført.

Anven­del­se af data behand­le­re

Medit Aca­de­my anven­der føl­gen­de ekster­ne data behand­le­re i for­bin­del­se med oven­stå­en­de for­mål med behand­ling af per­son­da­ta:

 • e‑conomic.dk
 • WebCRM
 • Mail­Chimp
 • Goog­le

Over­dra­gel­se af per­son­da­ta

Medit Aca­de­my over­dra­ger kun per­son­da­ta i de til­fæl­de, hvor Medit Aca­de­my er for­plig­tet her­til ved lov, her­un­der over­hol­del­se af per­son­da­ta­for­ord­nin­gen samt andre lan­de­spe­ci­fik­ke data­be­skyt­tel­ses love.

Regi­stre­re­des ret­tig­he­der

I hen­hold til per­son­da­ta loven og EU per­son­da­ta for­ord­ning har den regi­stre­re­de per­son vis­se ret­tig­he­der ved­rø­ren­de Medit Aca­de­mys ind­sam­le­de per­son­da­ta omkring per­so­nen.

Ret­tig­he­der­ne er føl­gen­de:

Ind­sigts­ret:

Regi­stre­re­de har, under vis­se for­hold, ret til ind­sigt i de data som Medit Aca­de­my opbe­va­rer om den pågæl­den­de.

Ret til berig­ti­gel­se af data:

Regi­stre­re­de har ret til at ret­te fejl eller mang­ler i de data som Medit Aca­de­my behand­ler om den pågæl­den­de.

Ret til slet­ning:

Regi­stre­re­de har, under vis­se for­hold, ret til at få slet­tet per­so­nop­lys­nin­ger om sin per­son. Bemærk at de fle­ste lov­li­ge behand­lin­ger af per­son­da­ta ikke er omfat­tet af den­ne ret­tig­hed. Såfremt den regi­stre­re­de har givet samtyk­ke til behand­ling af sine per­son­da­ta kan den pågæl­den­de træk­ke sit samtyk­ke til­ba­ge, hvor­ved rela­te­re­de data slet­tes.

Ret til begræn­set behand­ling:

Regi­stre­re­de har i vis­se til­fæl­de ret til at sus­pen­de­re behand­lin­gen af sine per­son­da­ta. Det­te vil være gæl­den­de såfremt rig­tig­he­den af data betviv­les, hvis den regi­stre­re­de ønsker kopi af ulov­ligt behand­le­de data og der­med ikke ønsker dis­se slet­tet, hvis den pågæl­den­de har behov for læn­ge­re opbe­va­ring af data end Medit Aca­de­mys for­mål til­si­ger eller hvis den pågæl­den­de bestri­der sel­ska­bets ret til at behand­le sine data og en sådan tvist ikke er afgjort.

Ret til data­porta­bi­li­tet:

Regi­stre­re­de har, i vis­se til­fæl­de, ret til at mod­ta­ge de per­son­da­ta som Medit Aca­de­my har ind­sam­let omkring den pågæl­den­de per­son i et struk­tu­re­ret, almin­de­ligt anvendt og maskin­læs­bart for­mat, såfremt den pågæl­den­de ønsker sine per­son­da­ta over­ført til en anden data ansvar­lig

Ind­si­gel­se­ret:

Regi­stre­re­de har ret til, i vis­se til­fæl­de, at gøre ind­si­gel­se mod behand­lin­gen af sine per­son­da­ta. Hvis den regi­stre­re­de gør ind­si­gel­se mod behand­lin­gen af sine data vil dis­se ikke læn­ge­re bli­ve behand­let, med min­dre der er væg­tigt legi­ti­me grun­de her­til, eller behand­lin­gen er nød­ven­dig for fast­læg­gel­se eller for­svar af et rets­krav. Såfremt den regi­stre­re­des data behand­les til brug for direk­te mar­keds­fø­ring kan den pågæl­den­de til enhver tid gøre ind­si­gel­se her­i­mod, hvil­ket med­fø­rer et stop for en sådan behand­ling.

Udø­vel­se af ret­tig­he­der

Dis­se ret­tig­he­der føl­ger af EU per­son­da­ta for­ord­nin­gen og/eller lokal lov­giv­ning. Dis­se ret­tig­he­der er ikke abso­lut­te ret­tig­he­der, men ret­tig­he­der du kan udø­ve alt efter hvor­le­des per­son­da­ta behand­les af Medit Aca­de­my .

Ønsker du af udø­ve oven­stå­en­de ret­tig­he­der bedes hen­ven­del­ser ske via Medit Aca­de­mys kon­takt­per­son, ved at bru­ge kon­tak­t­in­for­ma­tio­nen i den­ne poli­tik.

Medit Aca­de­my vil vur­de­re de enkel­te hen­ven­del­ser hur­tigst muligt.

Såfremt du ønsker at kla­ge over behand­ling af dine per­son­da­ta til en ekstern myn­dig­hed skal sådan­ne kla­ger frem­sen­des til til­syns­myn­dig­he­den i dit EU hjem­land. I Dan­mark vil det­te være Data­til­sy­net.

Sik­ker­hed

Sik­ker­he­den omkring dine per­son­da­ta er vig­tigt for os. Vi føl­ger tidsva­ren­de stan­dar­der for at beskyt­te de per­son­da­ta som er hånd­te­ret af os i hen­hold til de risi­ci rela­te­ret til sådan­ne data og vores behand­ling her­af. Hvis du har spørgs­mål omkring sik­ker­he­den omkring dine per­son­da­ta kan du kon­tak­te os via kon­tak­t­in­for­ma­tion inde­holdt i den­ne poli­tik.

Kon­tak­t­in­for­ma­tion

Medit Aca­de­my  er et dat­ter­sel­skab under kon­su­lentvirk­som­he­den Medit Con­sult ApS

Medit Con­sult ApS

Sankt Knuds Vej 21

1903 Fre­de­riks­berg C

Kon­takt­per­son for per­son­da­ta:

Klavs Holm

Inde­ha­ver

Tlf. 4144 6010

Mail kh@meditconsult.dk