Han­dels­be­tin­gel­ser

Den­ne webs­hop er mål­ret­tet B2B mar­ke­det og sam­han­del fore­går efter neden­stå­en­de han­delsvil­kår.

Moms

Alle pri­ser er eks­klu­si­ve moms.

Ekspedition/fragt

Alle ordrer til­læg­ges et eks­pe­di­tions­be­gyr afhæn­gig af varens type, vægt m.v.

For­be­hold

Vi tager for­be­hold for udgå­e­de varer, fejl i pri­ser og infor­ma­tion og andre for­hold der er uden­for vor ind­fly­del­se.

I til­fæl­de af at pri­ser e.l. afvi­ger fra de i shop­pen, vil det­te bli­ve med­delt inden leve­ring fin­der sted.

Beta­ling

Der frem­sen­des fak­tu­ra til beta­ling, med beta­lings­be­tin­gel­ser­ne, net­to kon­tant. vi for­be­hol­der os ret til at opkræ­ve for­ud­be­ta­ling såfremt køber ikke kan kre­dit­god­ken­des, lige­som ved bestil­ling af sær­li­ge skaf­fe­va­rer.

Returnering/afmelding

Der ydes ikke retur­ret på leve­ran­cer, lige­som til­mel­ding til arran­ge­men­ter er bin­den­de.

Retur­ne­ring af varer og annul­le­ring af ordrer, kan kun ske efter sær­lig for­ud­gå­en­de skrift­lig afta­le, og vi for­be­hol­der os i sådan­ne til­fæl­de ret til at opkræ­ve del­vis beta­ling til dæk­ning af omkost­nin­ger for­bun­det her­med.

Nyheds­brev

Vi ønsker at infor­me­re vores kun­der bedst muligt om rele­van­te til­bud, nyhe­der og tips & tri­cks — der­for udgi­ver vi nyheds­bre­ve.

Når du hand­ler på vores web­s­i­te, del­ta­ger i kon­kur­ren­cer eller rekvi­re­rer mate­ri­a­le, accep­te­rer du sam­ti­dig at mod­ta­ge nyheds­bre­ve, og vi sør­ger auto­ma­tisk for at du bli­ver til­meldt.

Såfremt du ikke ønsker at mod­ta­ge nyheds­bre­ve fra os, kan du nemt afmel­de dis­se igen gen­nem det tyde­li­ge link i vores nyheds­brev.