20 design principper
20 design principper
20 design principper
20 design principper
20 design principper20 design principper20 design principper20 design principper20 design principper

20 design prin­cip­per

158 DKK ex. moms

Forfatter: Ian Wisler-Poulsen
Indbinding: Paperback
Omfang:
Sideformat: 21 x 29,7 cm
ISBN:
Tilføj til ønskeliste Produkt tilføjet! Dette produkt er allerede tilføjet til ønskelisten!

Beskrivelse

Ved at føl­ge prin­cip­per­ne i den­ne bog bli­ver desig­ne­ren i høje­re grad i stand til at udfor­me et design, som bru­ge­ren intu­i­tivt for­står.

At desig­ne hand­ler typisk om at form­gi­ve og orga­ni­se­re ele­men­ter. Lige­gyl­digt om det er design af et logo, et visit­kort, en bru­ger­græn­se­fla­de til et web­s­i­te eller en appli­ka­tion, er det afgø­ren­de, at bru­ge­ren for­står del­e­le­men­ter­nes betyd­ning og deres ind­byr­des rela­tion: Nog­le ele­men­ter er vig­ti­ge­re end andre, nog­le ele­men­ter hører sam­men, og andre ele­men­ter skal ses i en bestemt ræk­ke­føl­ge.

For­fat­te­ren gen­nem­går 20 design­prin­cip­per. Hvert prin­cip bli­ver for­kla­ret på en side, og her­ef­ter er der 2–8 sider med visu­el­le eksemp­ler og sup­ple­ren­de tekst for det pågæl­den­de design­prin­cip. Af design­prin­cip­per kan næv­nes: Nær­hed, ens­ar­tet­hed, gen­ken­de­lig­hed, grup­per, figur­dan­nel­se, kon­trast, luk­ket­hed og enkel­hed.

Bogen hen­ven­der sig pri­mært til gra­fi­ske desig­ne­re og mul­ti­me­di­e­de­sig­ne­re, men den kan anven­des af alle, som beskæf­ti­ger sig med visu­el kom­mu­ni­ka­tion, usa­bi­li­ty eller design af bru­ger­græn­se­fla­der.

 


 

Anmel­der­ne skrev:


“En “visu­al walk-through” af 20 udvalg­te prin­cip­per, der anven­des, når man suc­ces­fuldt desig­ner græn­se­fla­der og sæl­ger bud­ska­ber visu­elt. Bogen er fyldt med gode og illu­stra­ti­ve eksemp­ler, så læse­ren sik­kert føres ind i design både som tan­ke­gang og hånd­værk. Øvel­ser­ne har den­ne dob­belt­hed, at man reflek­te­rer, sam­ti­dig med at man udfø­rer. Jeg kan varmt anbe­fa­le bogen til mul­ti­me­di­e­de­sig­ne­re og web-udvik­le­re — og alle andre, der inter­es­se­rer sig for at lave bed­re visu­elt design efter prin­cip­per, der byg­ger på viden fra per­cep­tion- og kog­ni­tions­te­o­ri­en.”

Lou­i­se Har­der Fis­cher, for­fat­ter, kur­sus­hol­der og ekstern lek­tor, CBS, tidl. stu­di­e­rek­tor på Muli­ti­me­di­e­de­sig­ner, KEA

 

“Arbej­det med at for­bed­re pro­duk­ters usa­bi­li­ty tager ofte udgangs­punkt i bru­gen af design­prin­cip­per. Ian giver her en enkel, prak­sis­o­ri­en­te­ret og lige­frem intro­duk­tion. Det er bare at gå igang!”

Ole Gre­ger­sen, usa­bi­li­ty spe­ci­a­list, FDM tra­vel, og ekstern lek­tor, IT-Uni­ver­si­te­tet

 

“I mit arbej­de som arki­tekt beskæf­ti­ger jeg mig dag­ligt med design­prin­cip­per. 20 design­prin­cip­per, rede­gør for en ræk­ke rele­van­te prin­cip­per og under­byg­ger dem med let­for­stå­e­li­ge eksemp­ler. Det er en yderst rele­vant bog for alle, der arbej­der med design og form­giv­ning.”

Maria Kei­ni­cke David­sen, arki­tekt, Kei­ni­cke & Over­gaard Arki­tek­te

 

“Som it-stu­de­ren­de beskæf­ti­ger jeg mig blandt andet med at udtæn­ke og desig­ne bru­ger­græn­se­fla­der. Den­ne bog er en let­læ­se­lig intro­duk­tion til 20 design­prin­cip­per, som opti­me­rer en design­løs­nings bru­ger­ven­lig­hed og æste­ti­ske kva­li­tet.”

Kat­hri­ne Ama­lie Roswall, kan­di­dat­stu­de­ren­de, IT-uni­ver­si­te­tet

 

“Jeg kan ikke fore­stil­le mig nogen opga­ve, hver­ken let eller kom­pli­ce­ret, der ikke kan løses fyl­dest­gø­ren­de med den­ne bogs udvalg.”

De Gra­fi­ske Fag