Design Thinking
Design Thinking
Design Thinking
Design ThinkingDesign ThinkingDesign ThinkingDesign Thinking

Design Thin­king

160 DKK ex. moms

Forfatter: Nikolaj Hygebjerg
Indbinding: Paperback - garnhæftet
Omfang: 80 sider
Sideformat: 17 x 24 cm
ISBN: 978-87-91171-37-6
Tilføj til ønskeliste Produkt tilføjet! Dette produkt er allerede tilføjet til ønskelisten!

Beskrivelse

Prin­cip­per og meto­der

Desig­ne­re har i åre­vis brugt de sam­me prin­cip­per og meto­der i deres arbej­de. Det kal­des Design Thin­king og bogen hed­der Design Thin­king for at under­stre­ge, at der ikke er tale om en teo­re­tisk for­kla­ring på innova­tion, men en prak­tisk desig­ners meto­der til innova­tiv udvik­ling.

Design Thinking

Bogens for­si­de

For­fat­te­ren har bag­grund som uddan­net indu­stri­el desig­ner med 14 års erfa­ring med eget fir­ma inden for gra­fisk design, web og mul­ti­me­di­er. De sene­ste år med design af apps til smartp­ho­nes og iPad.

Niko­laj Hygeb­jerg har des­u­den en omfat­ten­de akti­vi­tet som under­vi­ser og har bl.a. arran­ge­ret kur­ser for design­læ­re­re på de gym­na­si­a­le uddan­nel­se i Dan­mark.

Bogen er skre­vet til alle, der ønsker en let­for­stå­e­lig intro­duk­tion til Design Thin­king. Det kun­ne fx være designstu­de­ren­de og under­vi­se­re i design eller innova­tion. Men natur­lig­vis også alle der arbej­der i virk­som­he­der, der ønsker at arbej­de med innova­ti­ve pro­ces­ser. Det være sig gra­fi­ske virk­som­he­der, bureau­er og mar­ke­tin­gaf­de­lin­ger.

 Kort om for­fat­te­ren

Niko­laj Hygeb­jerg er uddan­net pro­duk­t­de­sig­ner i 2001. Arbej­der hoved­sa­ge­ligt inden for visu­el kom­mu­ni­ka­tion. Dvs. gra­fisk design af tryk­te mate­ri­a­ler, web­de­sign samt mul­ti­me­di­e­de­sign. For­fat­te­ren har siden 2000 haft eget fir­ma, som side­lø­ben­de med kur­ser løser gra­fi­ske opga­ver for sto­re og små kun­der. Niko­laj Hygeb­jerg har des­u­den under­vist i fol­ke­sko­ler, ung­doms­sko­ler samt på højsko­ler.