Tilbud
Digital Farvestyring
Digital Farvestyring
Digital Farvestyring
Digital FarvestyringDigital FarvestyringDigital FarvestyringDigital Farvestyring

Digi­tal Far­ve­sty­ring

350 DKK 275 DKK ex. moms

Forfatter: Bård Blytt Sandstad
Indbinding: Flexicover
Omfang: 96 sider
Sideformat: 19 x 26 cm
ISBN: 978-87-91246-11-1
Tilføj til ønskeliste Produkt tilføjet! Dette produkt er allerede tilføjet til ønskelisten!

Beskrivelse

OBS: Svensk udga­ve — dansk udga­ve mid­ler­ti­dig udsolgt!!

En bog der for­e­ner teo­ri og prak­tik!

Det er den erfar­ne far­ve­sty­rings­kon­su­lent Bård Blytt Sandstad, der har skre­vet den­ne bog.

Bogen er såle­des for­ank­ret i solid empi­risk viden om far­ve­sty­rings pro­ble­ma­tik­ker, og ikke mindst hvor­le­des de løses i medi­e­gra­fi­ske pro­duk­tions­mil­jø­er lige fra mar­ke­ting- og print afde­lin­ger, rek­la­me­bu­reau­er, avi­ser, for­lag og tryk­ke­ri­er.

Digital Farvestyring
Bogen byder blandt andet på kon­kre­te step-by-step anvis­nin­ger til hvor­le­des far­ve­sty­ring, ICC pro­fi­ler m.v. skal hånd­te­res i Ado­be Cre­a­ti­ve Sui­te pro­gram­mer­ne — hvil­ket vil være guf for enhver der arbej­der med at frem­stil­le lay­out og doku­men­ter til tryk, print, web eller tab­lets.

Det­te er bogen der bør fin­des i enhver mar­ke­tin­gaf­de­ling, pre­pres­smil­jø, tryk- og printvirk­som­hed. Og på nat­bor­det hos enhver far­ve­sty­rings­nørd og alle andre der for­melt eller ufor­melt har ansvar eller medansvar for far­ve­sty­ring og kva­li­tet.

Bogen er ind­delt i en ræk­ke kapit­ler der ind­gå­en­de behand­ler en rele­vant vin­kel på digi­tal far­ve­sty­ring og som kan læses uaf­hæn­gigt. Lige­som bogen natur­lig­vis i sin hel­hed giver en sam­let og solid ind­sigt i digi­tal far­ve­sty­ring.

Kapit­ler:

  • Lys og far­ver
  • ICC syste­met
  • Brand Col­ors
  • Pre­me­dia
  • Cre­a­ti­ve Sui­te wor­k­flow
  • Far­ve­sty­ring i tryk­ke­ri­et
  • Far­ve­sty­ring af print
  • Far­ve­sty­ring til web og mobil
  • Appen­diks: Test­kort til ICC pro­fi­le­ring
  • Ord­bog

 

Læs for­ord og ind­holds­for­teg­nel­se her:

Digital Farvestyring


 

Gra­fisk Wor­k­flow tema­se­rie


Den­ne bog­ud­gi­vel­se er en del af den nye tema­se­rie “Gra­fisk Wor­k­flow tema­bog” Hvor kon­su­len­ter og fag­eks­per­ter fra Medit Con­sult behand­ler et aktu­elt medi­e­gra­fisk tema, og temabø­ger­ne er alle opbyg­get med en opti­mal kom­bi­na­tion af teo­re­tisk bag­grunds­vi­den, for­ret­nings­mæs­si­ge og wor­k­flow­mæs­si­ge betragt­nin­ger, samt ikke mindst prak­ti­ske step-by-step anvis­nin­ger til umid­del­bar anven­del­se i din virk­som­hed. Gra­fisk Wor­k­flow temabø­ger er en vide­re­ud­vik­ling af det popu­læ­re tema­tids­skrift Gra­fisk Wor­k­flow der udkom fra 2001–2009. I den­ne nye bog­form tages det høje ambi­tions­ni­veu fra tema­tids­skrif­tet med på en plat­form hvor der er plads til i end­nu høje­re grad at sik­re bred­den og dyb­den i ind­hol­det.