Digi­talt til­gæn­ge­li­ge PDF-doku­men­ter

8.900 DKK ex. moms

Er du dokumentskaber, så gør det en verden til forskel at du benytter de værktøjer korrekt, der allerede findes i MS Word og eksempelvis Adobe InDesign. Det tilfører nogle ekstra rutiner i forbindelse med dokumentskabelsen, men det er meget mere tidskrævende og ofte uoverkommeligt efterfølgende at gøre en PDF tilgængelig, hvis ikke kildematerialet fra grunddokumentet er i orden.

Sted og dato: Kurset afholdes hos jer som et internt forløb efter nærmere aftale
Tidspunkt: 1 dag 09.00 - 16.00
Forudsætninger: Ingen kendskab til InDesign er nødvendigt for at deltage. Du skal blot medbringe egne PC/MAC, hvor de programmer du plejer at bruge er installeret. Kurset varer fra kl. 9-16.

Prisen dækker op til 8 personer. Der tillægges transportomkostninger

Tilføj til ønskeliste Produkt tilføjet! Dette produkt er allerede tilføjet til ønskelisten!
Kategori:

Beskrivelse

Per­so­ner med ned­sat eller ingen syn, stærk far­ve­blind­hed, ord­blind­hed eller begræns­nin­ger i deres mulig­he­der for at bru­ge en mus eller et tasta­tur har brug for hjæl­pe­mid­ler for at kun­ne læse ind­hol­det i et PDF-doku­ment. Der kan f.eks. være tale om skærm­læ­se­re, brail­le-tasta­tu­rer, skærm­for­stør­re­re eller lig­nen­de og hvis sådan­ne hjæl­pe­mid­ler skal kun­ne læse ind­hol­det af et PDF-doku­ment kor­rekt og for­stå­e­ligt, så skal doku­men­tet leve op til sær­li­ge struk­tu­rel­le og ind­holds­mæs­si­ge krav.

For offent­li­ge orga­ni­sa­tio­ners ved­kom­men­de har det læn­ge været et lov­giv­nings­mæs­sigt krav, at PDF-doku­men­ter, der publi­ce­res på orga­ni­sa­tio­nens web­s­i­te eller intra­net, skal leve op til dis­se krav. Kra­vet gæl­der ikke for pri­va­te virk­som­he­ders web­s­i­tes, men har man bru­ge­re med oven­stå­en­de behov, vil det være en meget væsent­lig ser­vi­cey­del­se at PDF-doku­men­ter altid er digi­talt til­gæn­ge­li­ge.

Så hvor­dan kom­mer men bedst i mål med ruti­ne­mæs­sigt at pro­du­ce­re til­gæn­ge­li­ge PDF-doku­men­ter?

Det hele star­ter, når tek­sten skri­ves og doku­men­tet byg­ges op. Er du doku­ment­ska­ber, så gør det en ver­den til for­skel at du benyt­ter de værk­tø­jer kor­rekt, der alle­re­de fin­des i MS Word og eksem­pel­vis Ado­be InDe­sign. Det til­fø­rer nog­le ekstra ruti­ner i for­bin­del­se med doku­ment­ska­bel­sen, men det er meget mere tids­kræ­ven­de og ofte uover­kom­me­ligt efter­føl­gen­de at gøre en PDF til­gæn­ge­lig, hvis ikke kil­de­ma­te­ri­a­let fra grund­do­ku­men­tet er i orden.

Kur­su­sind­hold

  • Hvad er digi­tal til­gæn­ge­lig­hed og hvad kan et digi­talt til­gæn­ge­ligt PDF-doku­ment?
  • Hvad er for­ud­sæt­nin­ger­ne for, at et doku­ment kan gøres til­gæn­ge­ligt?
  • Krav til doku­men­tets grund­struk­tur
  • Kor­rekt anven­del­se af tekst­for­ma­ter
  • Opmærk­ning af bil­le­der og gra­fik og ind­sæt­ning af for­kla­ren­de tek­ster
  • De svæ­re ting: tabel­ler, gra­fer og lig­nen­de
  • Kor­rekt brug af meta­da­ta
  • Opti­mal PDF-gene­re­ring
  • Kon­trol og test af til­gæn­ge­lig­hed i et PDF-doku­ment
  • Værk­tø­jer i MS Word

Et lov­krav

For offent­li­ge orga­ni­sa­tio­ners ved­kom­men­de har det læn­ge været et lov­giv­nings­mæs­sigt krav, at PDF-doku­men­ter, der publi­ce­res på orga­ni­sa­tio­nens web­s­i­te eller intra­net, skal leve op til dis­se krav. Kra­vet gæl­der ikke for pri­va­te virk­som­he­ders web­s­i­tes, men har man bru­ge­re med oven­stå­en­de behov, vil det være en meget væsent­lig ser­vi­cey­del­se at PDF-doku­men­ter altid er digi­talt til­gæn­ge­li­ge.

Mål­grup­pe

Kur­set hen­ven­der sig til dig, der sid­der i en kom­mu­ne, i en anden offent­lig for­valt­ning eller i en pri­vat virk­som­hed og i løbet af en arbejds­dag ska­ber et eller fle­re doku­men­ter, der skal publi­ce­res på jeres web­s­i­te i PDF-for­mat og som skal være digi­talt til­gæn­ge­li­ge for bru­ge­re, der må anven­de digi­ta­le hjæl­pe­mid­ler for at kun­ne læse et PDF-doku­ment.

Du skal der­for enten selv kun­ne leve­re digi­talt til­gæn­ge­li­ge PDF-doku­men­ter eller som mini­mum leve­re andre doku­ment­for­ma­ter, der er opbyg­get kor­rekt og som er nem­me for andre i orga­ni­sa­tio­nen at kon­ver­te­re til til­gæn­ge­li­ge PDF-doku­men­ter. Kur­set kræ­ver ingen spe­ci­el­le tek­ni­ske for­kund­ska­ber – alle kan være med.

Sid­der du i offent­lig for­valt­ning er dine doku­men­ter omfat­tet af lov­giv­nin­gens krav på områ­det.

Hvad kan du for­ven­te

Du lærer helt grund­læg­gen­de at tæn­ke til­gæn­ge­lig­hed ind dine dag­li­ge opga­ver i for­bin­del­se med doku­ment­ska­bel­se – uden at det bli­ver nør­det. Du ved, hvil­ke krav der stil­les og ved hvor­dan de skal efter­le­ves, så de doku­men­ter, du frem­over ska­ber, bli­ver opti­ma­le i for­hold til til­gæn­ge­lig­hed. Kur­set giver dig grund­la­get for, at ska­bel­se af til­gæn­ge­li­ge PDF-doku­men­ter bli­ver en dag­lig­dags ruti­ne, der er nem at hånd­te­re.

Prak­tisk info

Kur­set kræ­ver ingen sær­li­ge for­ud­sæt­nin­ger. Du skal blot med­brin­ge egne PC/MAC, hvor de pro­gram­mer, du anven­der dag­ligt til doku­ment­ska­bel­se, er instal­le­ret.

Under­vi­ser
Under­vi­ser Car­sten Bli­ch­feldt fra Medit Con­sult er uddan­net gra­fi­ker og Ado­be Cer­ti­fi­ce­ret instruk­tør i Acro­bat og InDe­sign. Car­sten har 18 års under­vis­ning­ser­fa­ring i gra­fi­ske pro­gram­mer fra Ado­be samt omfat­ten­de erfa­ring i bru­gen af Offi­ce-pro­gram­mer og deres til­gæn­ge­lig­heds­funk­tio­ner.

Medit Con­sult
Medit Con­sult er en uvil­dig kon­su­lentvirk­som­hed og et høj­kom­pe­tent videns­cen­ter med fokus på det medi­e­gra­fi­ske områ­de samt alle for­mer for digi­tal og tra­di­tio­nel publi­ce­ring. Medit Con­sult har siden år 2000 leve­ret kon­su­len­ty­del­ser, uddan­nel­se og under­vis­ning til bran­dow­ners, mar­ke­ting­bu­reau­er, kom­mu­ner, regio­ner og andre offent­li­ge orga­ni­sa­tio­ner, den medi­e­gra­fi­ske indu­stri m.fl.

Inter­ne kur­ser
Vi skræd­der­syr ger­ne vore kur­ser til inter­ne virk­som­heds­kur­ser med spe­ci­fikt udgangs­punkt i virk­som­he­dens, pro­ces­ser, ønsker og behov.

Gen­nem et aftalt for­mø­de med vore kom­pe­ten­te og erfar­ne under­vi­se­re på virk­som­he­dens adres­se eller onli­ne afdæk­kes spe­ci­el­le behov og ønsker og der afta­les foku­s­om­rå­der, som skal behand­les med sær­lig vægt i for­lø­bet. Lige­le­des afta­les i hvor høj grad for­lø­bet skal tage udgangs­punkt i virk­som­he­dens egne doku­men­ter.

Der vil efter for­lø­bet være mulig­hed for spar­ring med under­vi­ser per tele­fon og e‑mail.

Ring til os på tlf. +45 5380 9004 og få en ufor­plig­ten­de snak med én af vores kon­su­len­ter om mulig­he­der­ne for et inter­nt for­løb i jeres virk­som­hed.

Sted og dato: Kur­set afhol­des hos jer som et inter­nt for­løb efter nær­me­re afta­le
Tids­punkt: 1 dag 09.00 — 16.00
For­ud­sæt­nin­ger: Ingen kend­skab til Illu­stra­tor er nød­ven­digt for at del­ta­ge. Du skal blot med­brin­ge egne PC/MAC, hvor Acro­bat er instal­le­ret. Kur­set varer fra kl. 9–16.

Pri­sen dæk­ker op til 8 del­ta­ge­re. Der til­læg­ges trans­por­tom­kost­nin­ger.

 

Yderligere information

Vælg hold

Åbent hold, Internt kursus

Vælg dato

26/11 Ballerup, 28/11 Vejle, 24/3 Ballerup, 26/3 Vejle, Efter aftale