Grafisk Kogebog
Grafisk Kogebog
Grafisk Kogebog
Grafisk Kogebog
Grafisk KogebogGrafisk KogebogGrafisk KogebogGrafisk KogebogGrafisk Kogebog

Gra­fisk Koge­bog

400 DKK ex. moms

Forfatter: Kai Johansson, Peter Lundberg og Robert Ryberg
Indbinding: Hardcover
Omfang: 434 sider
Sideformat: 21,5 x 25,5 cm
ISBN: 978-87-91246-06-7
Tilføj til ønskeliste Produkt tilføjet! Dette produkt er allerede tilføjet til ønskelisten!

Beskrivelse

Bogen alle i virk­som­he­den bør have!

Bed­ste bog om gra­fisk pro­duk­tion på dansk.

Til dig der ønsker en gra­fisk hånd­bog eller har behov for hjælp i den gra­fi­ske pro­duk­tion, er “Gra­fisk Koge­bog” den prak­ti­ske gui­de som brin­ger gode råd, tips og anbe­fa­lin­ger for hvor­dan du bedst pro­du­ce­rer en tryks­ag.

Bogen er struk­tu­re­ret opbyg­get, og fører dig sik­kert gen­nem hele den gra­fi­ske pro­ces, med alle faser­nes fald­gru­ber, mulig­he­der og svar.

Grafisk Kogebog

“Gra­fisk Koge­bog” er lige­le­des udgi­vet på en ræk­ke andre sprog og har sam­let opnå­et impo­ne­ren­de salgstal på over 100.000 eksem­pla­rer. Den anven­des af tryk­ke­ri­er, rek­la­me­bu­reau­er, pre­pres­svirk­som­he­der, mar­ke­ting- og infor­ma­tions­af­de­lin­ger, samt gra­fi­ske uddan­nel­ser og kur­ser.

 

Læs for­ord og ind­holds­for­teg­nel­se her:

Grafisk Kogebog


 

Anmel­der­ne skrev:


Her er en bog, der bør ind­gå i dag­lig­da­gens værk­tøjskas­se, både hos tryk­ke­ri­er og hos deres kun­der, rek­la­me­bu­reau­er, ind­kø­be­re hos offent­li­ge og pri­va­te virk­som­he­der med fle­re — det vil støt­te det “fæl­les­sprog”, der er under udvik­ling.

 

“800 illu­stra­tio­ner gør det enkelt at for­stå den meget let­læ­ste tekst, der på bogens 432 sider må beteg­nes som den idel­le hånd­bog for alle, der ind­går i den gra­fi­ske pro­ces.”

Mogens Dar­hau­ge, M.G.K. Gra­fisk Frem­tid

 

“Taget under ét er der tale om den bed­ste, sam­le­de frem­stil­ling af pro­ces­ser­ne i gra­fisk pro­duk­tion, som hidtil er udkom­met på dansk.”

Jan Eskild­sen