Illu­stra­tor – for mar­ke­ting­me­d­ar­bej­de­ren

7.500 DKK8.900 DKK ex. moms

Sted og dato: Ballerup 28.-29. januar 2020
Kurset kan også afholdes hos jer som et internt forløb efter nærmere aftale
Tidspunkt: 1 dag 09.00 - 16.00
Forudsætninger: Ingen kendskab til InDesign er nødvendigt for at deltage. Du skal blot medbringe egne PC/MAC, hvor InDesign er installeret. Kurset varer fra kl. 9-16.

 

Ryd
Tilføj til ønskeliste Produkt tilføjet! Dette produkt er allerede tilføjet til ønskelisten!
Varenummer (SKU): N/A Kategori:

Beskrivelse

I takt med at kom­mu­ni­ka­tion og mar­keds­fø­ring bli­ver mere og mere visu­el, bli­ver det til sta­dig­hed vig­ti­ge­re at kun­ne ska­be kla­re og tyde­li­ge gra­fi­ske ele­men­ter, der nemt kan til­pas­ses til for­skel­li­ge publi­ce­rings­for­mål.  Ado­be Illu­stra­tor er værk­tø­jet til at ska­be info­gra­fik, gra­fer, kort, log­o­er og anden gra­fik til brug i jeres mar­ke­ting­ma­te­ri­a­le. Med rela­tivt få grund­værk­tø­jer kan man ska­be enk­le og flot­te illu­stra­tio­ner og få godt styr på udar­bej­del­sen af f.eks. info­gra­fik.

Kur­su­sind­hold

  • Illu­stra­tor over­blik – gen­nem­gang af værk­tø­jer og pane­ler
  • Kor­rekt doku­men­top­sæt­ning brin­ger dig rig­tigt fra start
  • Arbej­de med kur­ver. Alle objek­ter teg­nes med figur- eller kur­ve­værk­tø­jet, som du lærer at bru­ge.
  • Kor­rekt defi­ni­tion af far­ver, far­ve­for­løb og gra­fik­for­ma­ter.
  • Brug af effek­ter, som du kan læg­ge på alle ele­men­ter, som f.eks. tek­ster og alle for­mer for gra­fik.
  • Tekst­hånd­te­ring, tek­ster på kur­ver og for­ma­te­ring af tekst.
  • Ren­teg­ning med et foto eller en indscan­net streg­teg­ning som udgangs­punkt. Du lærer bru­gen af de rig­ti­ge værk­tø­jer til opga­ven.
  • Opsæt­ning af visu­elt fæn­gen­de gra­fer samt mulig­he­der­ne med graf­værk­tø­jet i Illu­stra­tor.
  • Info­gra­fik, kom­bi­na­tio­nen af figu­rer, tek­ster og måske bil­led­ele­men­ter. På kur­set får du afprø­vet fle­re for­skel­li­ge kre­a­ti­ve løs­nin­ger.

Teg­ne objek­ter

Du lærer at opbyg­ge grund­fi­gu­rer med brug af fir­kan­ter, cirk­ler og kur­ve­værk­tø­jet og lærer at sam­men­sæt­te det hele til kom­plek­se figu­rer.

Lav info­gra­fik

Kur­set giver dig en ræk­ke eksemp­ler på, hvor­dan du kan lave iøj­ne­fal­den­de info­gra­fik med Illu­stra­tors værk­tø­jer.  Du lærer at anven­de nog­le af Illu­stra­tors man­ge effek­ter og at kom­bi­ne­re tek­ster og figu­rer så din infor­ma­tion for­mid­les meget visu­elt.

Opsæt gra­fer

Du lærer at impor­te­re data fra Excel og frem­stil­le unik­ke gra­fer til eksem­pel­vis info­gra­fik eller et opslag på jeres web­s­i­te.

Leg med tek­ster

I Illu­stra­tor kan du bøje, dre­je og for­me din typo­gra­fi præ­cis, som du har lyst til. Skal et ord have form som en fisk, en oval eller noget helt tred­je? – Du lærer hvor­dan.

Gør bil­le­der til gra­fik

Du kom­mer til at arbej­de med mulig­he­den for at ind­sæt­te et bil­le­de og her­ef­ter gøre det til et styk­ke gra­fik, som du selv kan far­ve­læg­ge, for­enk­le eller mani­p­u­le­re, som du måt­te have lyst til.

Mål­grup­pe

Har du ingen eller kun lidt erfa­ring med Ado­be Illu­stra­tor og har du brug for ind imel­lem at ska­be gra­fik, der under­støt­ter din virk­som­heds bud­ska­ber med et flot, visu­elt udtryk eller som rent gra­fisk for­mid­ler en infor­ma­tion præ­cist og enkelt, så er kur­set lige net­op hen­vendt til dig.

Hvad kan du for­ven­te

Med kur­set som grund­lag har du et godt udgangs­punkt for at ska­be gra­fik, info­gra­fik, log­o­er eller andet gra­fisk mate­ri­a­le, der er til­pas­set din arbejds­plads’ kom­mu­ni­ka­tions­be­hov og som kan anven­des til man­ge for­skel­li­ge illu­stra­ti­ve for­mål i alt fra maga­si­ner og web­s­i­tes til embal­la­ge, pla­ka­ter og ban­ne­re i stor­for­mat.

Prak­tisk infor­ma­tion

Kend­skab til Illu­stra­tor er ikke nød­ven­digt for at del­ta­ge i kur­set. Du skal blot med­brin­ge egne PC/MAC, hvor Illu­stra­tor er instal­le­ret.

Under­vi­ser
Under­vi­ser Car­sten fra Medit Con­sult er uddan­net gra­fi­ker og Ado­be Cer­ti­fi­ce­ret instruk­tør i Acro­bat, Illu­stra­tor og InDe­sign. Car­sten har 18 års under­vis­ning­ser­fa­ring i gra­fi­ske pro­gram­mer fra Ado­be samt omfat­ten­de erfa­ring i anven­del­sen af Pho­tos­hop til man­ge for­skel­li­ge typer af pro­duk­tion siden før­ste udga­ve af pro­gram­met.

Medit Con­sult
Medit Con­sult er en uvil­dig kon­su­lentvirk­som­hed og et høj­kom­pe­tent videns­cen­ter med fokus på det medi­e­gra­fi­ske områ­de samt alle for­mer for digi­tal og tra­di­tio­nel publi­ce­ring. Medit Con­sult har siden år 2000 leve­ret kon­su­len­ty­del­ser, uddan­nel­se og under­vis­ning til bran­dow­ners, mar­ke­ting­bu­reau­er, kom­mu­ner, regio­ner og andre offent­li­ge orga­ni­sa­tio­ner, den medi­e­gra­fi­ske indu­stri m.fl

Inter­nt kur­sus
Vi skræd­der­syr ger­ne vore kur­ser til inter­ne virk­som­heds­kur­ser med spe­ci­fikt udgangs­punkt i virk­som­he­dens, pro­ces­ser, ønsker og behov.

Gen­nem et aftalt for­mø­de med vore kom­pe­ten­te og erfar­ne under­vi­se­re på virk­som­he­dens adres­se eller onli­ne afdæk­kes spe­ci­el­le behov og ønsker og der afta­les foku­s­om­rå­der, som skal behand­les med sær­lig vægt i for­lø­bet. Lige­le­des afta­les i hvor høj grad for­lø­bet skal tage udgangs­punkt i virk­som­he­dens egne doku­men­ter.

Der vil efter for­lø­bet være mulig­hed for spar­ring med under­vi­ser per tele­fon og e‑mail.

Ring til os på tlf. +45 5380 9004 og få en ufor­plig­ten­de snak med én af vores kon­su­len­ter om mulig­he­der­ne for et inter­nt for­løb i jeres virk­som­hed.

Sted og dato: Bal­lerup 28.–29. janu­ar 2020
Bal­lerup 30.–31. janu­ar 2020
Kur­set kan også afhol­des hos jer som et inter­nt for­løb efter nær­me­re afta­le
Tids­punkt: 2 dage 09.00 — 16.00
For­ud­sæt­nin­ger: Ingen kend­skab til Illu­stra­tor er nød­ven­digt for at del­ta­ge. Du skal blot med­brin­ge egne PC/MAC, hvor Illu­stra­tor er instal­le­ret. Kur­set varer fra kl. 9–16.

Yderligere information

Vælg hold

Åbent hold, Internt kursus

Vælg dato

28.-29. januar Ballerup, Efter aftale