InDe­sign Full Spe­ed

3.900 DKK8.900 DKK ex. moms

Sted og dato: Ballerup 3. februar 2020
Vejle 5. februar 2020
Internt forløb. Kurset afholdes hos jer efter nærmere aftale
Tidspunkt: 1 dag 09.00 - 16.00
Forudsætninger: Ingen kendskab til InDesign er nødvendigt for at deltage. Du skal blot medbringe egne PC/MAC, hvor InDesign er installeret. Kurset varer fra kl. 9-16.

 

Ryd
Tilføj til ønskeliste Produkt tilføjet! Dette produkt er allerede tilføjet til ønskelisten!
Varenummer (SKU): N/A Kategorier: ,

Beskrivelse

Inde­sign – Full Spe­ed hen­ven­der sig til dig, der arbej­der ruti­ne­ret med Ado­be InDe­sign, men som ger­ne vil have end­nu mere ud af pro­gram­mets man­ge værk­tø­jer og funk­tio­ner. Vi gen­nem­går de bed­ste og mest avan­ce­re­de mulig­he­der, som hjæl­per dig til at arbej­de hur­ti­ge­re, smar­te­re og mere effek­tivt og som der­for fri­gør tid til, at du kan for­dy­be dig i det kre­a­ti­ve eller i andre opga­ver.

Kur­set giver dig full spe­ed i InDe­signs avan­ce­re­de funk­tio­ner for opti­mal opsæt­ning af doku­men­ter, halvau­to­ma­tisk tekst­for­ma­te­ring, smar­te­re objek­t­hånd­te­ring, effek­ti­ve kor­rek­tur­gan­ge og meget andet.

Kur­su­sind­hold

  • Effek­tiv pro­gramop­sæt­ning til for­skel­li­ge opga­ve­ty­per
  • Mini­me­ring af tids­for­bru­get til at lede efter funk­tio­ner og palet­ter.
  • Geni­a­le tem­p­la­tes, med auto­ma­ti­ske til­pas­nin­ger i for­hold til ind­hold.
  • Effek­tiv tekst for­ma­te­ring med udnyt­tel­se af intel­li­gen­te funk­tio­ner.
  • Effek­ti­ve kor­rek­tur­gan­ge mel­lem InDe­sign-doku­ment og fær­digt PDF-doku­ment
  • Cloud funk­tio­ner i InDe­sign, hvad kan du bru­ge dem til?
  • For­bed­re­de og nye eks­port funk­tio­ner, hvor­når har du brug for dem og hvad kan de anven­des til?
  • Skræd­der­sy­et auto­ma­ti­se­ring – bliv inspi­re­ret til dit eget brug

Pane­ler, palet­ter, menu­er og gen­ve­je

Hvor tit leder du efter et panel eller kig­ger i Win­dow-menu­en for at fin­de den palet, du har brug for. En gen­nemtænkt grundop­sæt­ning af pro­gram­met til­pas­set spe­ci­fik­ke typer af opga­ver giver et langt bed­re over­blik og mini­me­rer dit dag­li­ge tids­for­brug.

Tek­ster

En af de sto­re tids­rø­ve­re i enhver opga­ve er for­ma­te­ring og opsæt­ning af tekst. På kur­set lærer du ALT hvad der er værd at vide om avan­ce­ret tekst­for­ma­te­ring, så du udnyt­ter alle for­de­le­ne ved InDe­signs man­ge mulig­he­der opti­malt.

Eks­por­ter til PDF og andre onli­ne for­ma­ter

Fra InDe­sign, kan du eks­por­te­re til en lang ræk­ke for­ma­ter med for­skel­li­ge anven­del­ses­om­rå­der som f.eks. tryk, print, stor­for­mat ban­ne­re, embal­la­ge, web, e‑publicering og meget andet. Hvor­dan gøres det kor­rekt og hvor anven­de­li­ge er de man­ge for­ma­ter?

Cloud, Cloud, Cloud

Er du kom­met godt i gang med Cloud funk­tio­ner i InDe­sign? Eller er det bare for­styr­ren­de, når der pop­per vin­du­er op med CC Libra­ri­es. Kur­set går nær­me­re på de enkel­te funk­tio­ner og gen­nem­går om de er til gavn for dig, hvor­dan de kan være det — eller om de bare skal deak­ti­ve­res.

Mål­grup­pe

Ruti­ne­re­de bru­ge­re af InDe­sign, der er godt hjem­me i pro­gram­mets grund­funk­tio­na­li­tet. Din dag­li­ge brug af pro­gram­met har givet dig en klar for­nem­mel­se af, at det rum­mer en lang ræk­ke avan­ce­re­de funk­tio­ner, som kun­ne gøre dit arbej­de med ruti­ne­op­ga­ver­ne bety­de­ligt mere effek­tivt, ska­be et bed­re flow i dine pro­ces­ser og måske til­by­de dig helt nye mulig­he­der. Det vil du ger­ne lære at udnyt­te bed­re.

Hvad kan du for­ven­te

Kur­set giver dig et inspi­re­ren­de over­blik over de man­ge mulig­he­der, som InDe­signs spe­ci­al­funk­tio­ner til­by­der bru­ge­ren på høje­ste niveau. Du vil opda­ge nye måder at effek­ti­vi­se­re og hånd­te­re dine dag­li­ge opga­ver i InDe­sign på, så du kan ned­sæt­te dit for­brug af tid til et mini­mum.

Sam­ti­dig giver ind­blik­ket i Inde­signs spe­ci­al­funk­tio­ner dig mulig­hed for at opti­me­re de pro­ces­ser, du ind­går i på din arbejds­plads og måske ska­be helt nye mulig­he­der gen­nem udnyt­tel­se af Cloud-funk­tio­ner, nem­me kor­rek­tur­gan­ge, spe­ci­el­le eks­port­for­ma­ter eller andet.

Prak­tisk infor­ma­tion

Du skal blot med­brin­ge egne PC/MAC, hvor InDe­sign er instal­le­ret.

Under­vi­ser

Under­vi­ser Car­sten Bli­ch­feldt fra Medit Con­sult er uddan­net gra­fi­ker og Ado­be Cer­ti­fi­ce­ret instruk­tør i Acro­bat og InDe­sign. Car­sten har 18 års under­vis­ning­ser­fa­ring i gra­fi­ske pro­gram­mer fra Ado­be samt omfat­ten­de erfa­ring i anven­del­sen af InDe­sign til man­ge for­skel­li­ge typer af pro­duk­tion siden før­ste udga­ve af pro­gram­met.

Medit Con­sult
Medit Con­sult er en uvil­dig kon­su­lentvirk­som­hed og videns­cen­ter med fokus på det medi­e­gra­fi­ske områ­de. Medit Con­sult har siden år 2000 leve­ret kon­su­len­ty­del­ser, uddan­nel­se og under­vis­ning til bran­dow­ners, mar­ke­ting­bu­reau­er, kom­mu­ner, regio­ner og andre offent­li­ge orga­ni­sa­tio­ner, den medi­e­gra­fi­ske indu­stri m.fl.

Inter­ne kur­ser
Vi skræd­der­syr ger­ne vore kur­ser til inter­ne virk­som­heds­kur­ser med spe­ci­fikt udgangs­punkt i virk­som­he­dens, pro­ces­ser, ønsker og behov.

Gen­nem et aftalt for­mø­de med vore kom­pe­ten­te og erfar­ne under­vi­se­re på virk­som­he­dens adres­se eller onli­ne afdæk­kes spe­ci­el­le behov og ønsker og der afta­les foku­s­om­rå­der, som skal behand­les med sær­lig vægt i for­lø­bet. Lige­le­des afta­les i hvor høj grad for­lø­bet skal tage udgangs­punkt i virk­som­he­dens egne doku­men­ter.

Der vil efter for­lø­bet være mulig­hed for spar­ring med under­vi­ser per tele­fon og e‑mail.

Ring til os på tlf. +45 5380 9004 og få en ufor­plig­ten­de snak med én af vores kon­su­len­ter om mulig­he­der­ne for et inter­nt for­løb i jeres virk­som­hed.

Sted og dato: Inter­nt kur­sus afhol­des efter nær­me­re afta­le
Tids­punkt: 1 dag 09.00 — 16.00
For­ud­sæt­nin­ger: Ingen kend­skab til InDe­sign er nød­ven­digt for at del­ta­ge. Du skal blot med­brin­ge egne PC/MAC, hvor InDe­sign er instal­le­ret. Kur­set varer fra kl. 9–16.

Yderligere information

Internt kursus

Internt kursus, Efter aftale

Åbent hold

3/2 2020 Ballerup, Vejle 5/2 2020