InDe­sign grund­kur­sus

3.900 DKK8.900 DKK ex. moms

Sted og dato: Ballerup 7. februar 2020
Kurset kan også afholdes hos jer som et internt forløb efter nærmere aftale
Tidspunkt:  1 dag fra 09.00 til 16.00
Forudsætninger: Ingen kendskab til InDesign er nødvendigt for at deltage. Du skal blot medbringe egne PC/MAC, hvor InDesign er installeret. Kurset varer fra kl. 9-16.

 

Ryd
Tilføj til ønskeliste Produkt tilføjet! Dette produkt er allerede tilføjet til ønskelisten!
Varenummer (SKU): N/A Kategori:

Beskrivelse

Kur­set for dig der ger­ne vil hur­tigt igang med InDe­sign, du lærer alt det basa­le og får en god ind­sigt i alle de grund­læg­gen­de funk­tio­ner, som gør dig i stand til at opbyg­ge fol­de­re, fly­ers, bro­chu­rer mv.

Du lærer at opret­te doku­men­ter med de kor­rek­te indstil­lin­ger, at defi­ne­re dine egne tekst­for­ma­ter og far­ve­prø­ver. Hvor­dan du pla­cérer tekst og bil­led­ram­mer kor­rekt. Du lærer at lin­ke gra­fik og bil­led­ele­men­ter kor­rekt og i den rig­ti­ge kva­li­tet. Vi gen­nem­går fle­re for­skel­li­ge doku­men­top­sæt­nin­ger, intro­du­ce­rer dig til alle basis­værk­tø­jer og menu­er. Du lærer alle de nød­ven­di­ge tekstindstil­lin­ger.

Du kan efter kur­set kom­me igang med at bru­ge InDe­sign til at opbyg­ge egne doku­men­ter.

Kur­su­sind­hold

 • Grun­dig intro­duk­tion til InDe­signs menu­er og palet­ter
 • Sådan bru­ge du alle de basa­le værk­tø­jer
 • Kor­rekt indstil­ling af doku­ment­si­der, mar­gi­ner, master­si­der mv.
 • Til­fø­je egne far­ver og for­ma­ter
 • Ind­læs­ning og for­ma­te­ring af tekst
 • Opret­tel­se af far­ve­prø­ver og far­ve­for­løb
 • Opret­tel­se af tabel­ler
 • Udskift­ning og ind­sæt­tel­se af bil­le­der
 • Gene­re­ring af ind­holds­for­teg­nel­se
 • Hånd­te­ring af læn­ket gra­fik i InDe­sign
 • Publi­cer til PDF

Tekst opsæt­ning

Det er essen­ti­elt at kun­ne opbyg­ge en god tekst­struk­tur i InDe­sign og for­stå for­de­le og ulem­per ved de for­skel­li­ge måder at ind­sæt­te tek­stram­mer på. Samt at bru­ge afsnits og tegn­for­ma­ter kor­rekt.

Bil­led og gra­fik hånd­te­ring

I InDe­sign er der plads til arbej­de med stort set alle for­mer for gra­fik, du lærer hvor­dan du let­test, ska­le­rer, rote­rer objek­ter og hvor­dan du smart kan gen­bru­ge gra­fik og bil­le­der i stør­re doku­men­ter.

Kva­li­tet på bil­le­der

Når man anven­der bil­le­der i et InDe­sign-doku­ment, er det vig­tigt at de over­hol­der en ræk­ke mini­mum­s­krav i for­hold til, om doku­men­tet skal anven­des til tryk eller til print i små eller sto­re for­ma­ter. Kur­set giver dig grund­læg­gen­de viden om den ret­te opløs­ning på bil­le­der og om brug af  far­ve­rum­me­ne RGB og CMYK.

Tabel­ler

Du lærer at opret­te tabel­ler fra bun­den, samt hvor­dan du kan impor­te­re fra Excel og give tabel­ler­ne det lay­out du ønsker.

PDF til tryk

Fra InDe­sign kan man gene­re­re PDF-doku­men­ter så nemt som ingen­ting. Kur­set lærer dig at  over­hol­de PDF-kva­li­tets­kra­ve­ne til tryk samt at væl­ge den kor­rek­te PDF-stan­dard. Du lærer også at  til­fø­je skæ­re­mær­ker og beskæ­ring og du lærer, hvor­dan du und­går at far­ver­ne i din fær­di­ge tryks­ag afvi­ger fra de far­ver, du har arbej­det med i InDe­sign.

Mål­grup­pe

Kur­set hen­ven­der sig til dig, der har brug for at kun­ne opstil­le og lay­ou­te dine egne doku­men­ter fra bun­den.

Hvad kan du for­ven­te

Kur­set giver dig alt den viden, der er nød­ven­dig, for at du kan opbyg­ge doku­men­ter fra bun­den f.eks. visit­kort, fly­ers, bro­chu­rer og øvri­ge publi­ka­tio­ner. Du bli­ver klædt på til at kom­me godt igang med InDe­sign.

Prak­tisk info

Kend­skab til InDe­sign er ikke nød­ven­dig for at del­ta­ge i kur­set, men du er vant til at bru­ge en com­pu­ter.
Du skal blot med­brin­ge egne PC/MAC, hvor InDe­sign er instal­le­ret.

Under­vi­ser

Under­vi­ser Car­sten Bli­ch­feldt fra Medit Con­sult er uddan­net gra­fi­ker og Ado­be Cer­ti­fi­ce­ret instruk­tør i Acro­bat og InDe­sign. Car­sten har 18 års under­vis­ning­ser­fa­ring i gra­fi­ske pro­gram­mer fra Ado­be samt omfat­ten­de erfa­ring i anven­del­sen af InDe­sign til man­ge for­skel­li­ge typer af pro­duk­tion siden før­ste udga­ve af pro­gram­met.

Medit Con­sult
Medit Con­sult er en uvil­dig kon­su­lentvirk­som­hed og et høj­kom­pe­tent videns­cen­ter med fokus på det medi­e­gra­fi­ske områ­de samt alle for­mer for digi­tal og tra­di­tio­nel publi­ce­ring. Medit Con­sult har siden år 2000 leve­ret kon­su­len­ty­del­ser, uddan­nel­se og under­vis­ning til bran­dow­ners, mar­ke­ting­bu­reau­er, kom­mu­ner, regio­ner og andre offent­li­ge orga­ni­sa­tio­ner, den medi­e­gra­fi­ske indu­stri m.fl.

Inter­ne kur­ser
Vi skræd­der­syr ger­ne vore kur­ser til inter­ne virk­som­heds­kur­ser med spe­ci­fikt udgangs­punkt i virk­som­he­dens, pro­ces­ser, ønsker og behov.

Gen­nem et aftalt for­mø­de med vore kom­pe­ten­te og erfar­ne under­vi­se­re på virk­som­he­dens adres­se eller onli­ne afdæk­kes spe­ci­el­le behov og ønsker og der afta­les foku­s­om­rå­der, som skal behand­les med sær­lig vægt i for­lø­bet. Lige­le­des afta­les i hvor høj grad for­lø­bet skal tage udgangs­punkt i virk­som­he­dens egne doku­men­ter.

Der vil efter for­lø­bet være mulig­hed for spar­ring med under­vi­ser per tele­fon og e‑mail.

Ring til os på tlf. +45 5380 9004 og få en ufor­plig­ten­de snak med én af vores kon­su­len­ter om mulig­he­der­ne for et inter­nt for­løb i jeres virk­som­hed.

 

 

Sted og dato: Bal­lerup 7. febru­ar 2020
Kur­set kan også afhol­des hos jer som et inter­nt for­løb efter nær­me­re afta­le
Tids­punkt: 1 dag fra 09.00 til 16.00
For­ud­sæt­nin­ger: Ingen kend­skab til InDe­sign er nød­ven­digt for at del­ta­ge. Du skal blot med­brin­ge egne PC/MAC, hvor InDe­sign er instal­le­ret. Kur­set varer fra kl. 9–16.

Yderligere information

Vælg hold

Åbent hold, Internt kursus

Vælg dato

7. februar Ballerup, Efter aftale