InDe­sign redi­ge­ring

3.900 DKK8.900 DKK ex. moms

Sted og dato: Ballerup 24. marts 2019
Vejle 26. marts 2019
Kurset kan også afholdes hos jer som et internt forløb efter nærmere aftale
Tidspunkt: 1 dag 09.00 - 16.00
Forudsætninger: Ingen kendskab til InDesign er nødvendigt for at deltage. Du skal blot medbringe egne PC/MAC, hvor InDesign er installeret. Kurset varer fra kl. 9-16.

 

Ryd
Tilføj til ønskeliste Produkt tilføjet! Dette produkt er allerede tilføjet til ønskelisten!
Varenummer (SKU): N/A Kategori:

Beskrivelse

Et kur­sus for dig, der har brug for at kun­ne redi­ge­re, ændre og ret­te i et InDe­sign-doku­ment og sik­re at alle indstil­lin­ger i doku­men­tet er kor­rek­te.

Du lærer at åbne et doku­ment og få over­blik­ket over det sik­kert og hur­tigt. Du lærer at gen­nem­skue, hvil­ke funk­tio­ner der er i brug i et doku­ment. Du får et solidt kend­skab til de vig­tig­ste menu­er og palet­ter og du lærer at prin­te eller opret­te et PDF-doku­ment af det fær­di­ge InDe­sign-doku­ment

Kur­su­sind­hold

 • Over­blik over InDe­signs bru­ger­fla­de
 • Navi­ga­tion i et doku­ment
 • Brug af InDe­signs vig­tig­ste værk­tø­jer
 • Side­hånd­te­ring, opret­tel­se, slet­ning orga­ni­se­ring af sider
 • Hånd­te­ring af tek­stram­mer og tek­stju­ste­ring
 • Til­fø­je far­ver og for­ma­ter på tekst
 • Ind­læ­se ny tekst og udskif­te tekst
 • Ret­te i eksi­ste­ren­de tabel­ler
 • Udskift­ning og ind­sæt­tel­se af bil­le­der
 • Opda­te­ring af ind­holds­for­teg­nel­se
 • Hånd­te­ring af læn­ket gra­fik i InDe­sign
 • For­ma­te­ring af tek­ster

Tek­ster kan være for­ma­te­ret på fle­re for­skel­li­ge måder. Du lærer at se for­skel på doku­men­ter, der er opbyg­get pro­fes­sio­nelt med brug af afsnits- og tekst­for­ma­ter eller mere ustruk­tu­re­ret med al for­ma­te­ring direk­te i tek­sten. Sam­ti­dig lærer du, hvor­dan du let­test arbej­der vide­re med doku­men­tet, uan­set hvor­dan det er opbyg­get.

Kva­li­tet på bil­le­der

Når man anven­der bil­le­der i et InDe­sign-doku­ment, er det vig­tigt at de over­hol­der en ræk­ke mini­mum­s­krav i for­hold til, om doku­men­tet skal anven­des til tryk eller til print i små eller sto­re for­ma­ter. Kur­set giver dig grund­læg­gen­de viden om den ret­te opløs­ning på bil­le­der og om brug af  far­ve­rum­me­ne RGB og CMYK.

PDF til tryk

Fra InDe­sign kan man gene­re­re PDF-doku­men­ter så nemt som ingen­ting. Kur­set lærer dig at  over­hol­de PDF-kva­li­tets­kra­ve­ne til tryk samt at væl­ge den kor­rek­te PDF-stan­dard. Du lærer også at  til­fø­je skæ­re­mær­ker og beskæ­ring og du lærer, hvor­dan du und­går at far­ver­ne i din fær­di­ge tryks­ag afvi­ger fra de far­ver, du har arbej­det med i InDe­sign.

Mål­grup­pe

Kur­set hen­ven­der sig til dig, der arbej­der i en kom­mu­nes eller en offent­lig orga­ni­sa­tions kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling, i mar­ke­tin­gaf­de­lin­gen i en pri­vat virk­som­hed eller lig­nen­de ste­der. Du har brug for at kun­ne redi­ge­re og ret­te tek­ster eller ind­sæt­te og udskif­te bil­le­der i InDe­sign-doku­men­ter, som er desig­net og opsat af andre. Du har også brug for at kun­ne gene­re­re et PDF-doku­ment eller et print fra InDe­sign-doku­men­tet i den kor­rek­te kva­li­tet og uden at der opstår uøn­ske­de ændrin­ger eller fejl.

Hvad kan du for­ven­te

Hvis man skal ret­te i et InDe­sign-doku­ment, man ikke selv har opret­tet, kræ­ver det selv­føl­ge­lig, at man har et over­blik over, hvor­dan doku­men­tet hæn­ger sam­men. Kur­set giver dig alt den viden, der er nød­ven­dig, for at du hur­tigt og uden at øde­læg­ge den eksi­ste­ren­de struk­tur eller lay­out, kan opda­te­re ind­hol­det i jeres visit­kort, fly­ers og øvri­ge publi­ka­tio­ner sik­kert og omkost­nings­ef­fek­tivt. Efter kur­set vil det vir­ke upro­ble­ma­tisk for dig at åbne eksi­ste­ren­de InDe­sign-doku­men­ter, ret­te dem til og publi­ce­re dem.

Prak­tisk info

Kend­skab til InDe­sign er ikke nød­ven­dig for at del­ta­ge i kur­set. Du skal blot med­brin­ge egne PC/MAC, hvor InDe­sign er instal­le­ret.

Under­vi­ser

Under­vi­ser Car­sten Bli­ch­feldt fra Medit Con­sult er uddan­net gra­fi­ker og Ado­be Cer­ti­fi­ce­ret instruk­tør i Acro­bat og InDe­sign. Car­sten har 18 års under­vis­ning­ser­fa­ring i gra­fi­ske pro­gram­mer fra Ado­be samt omfat­ten­de erfa­ring i anven­del­sen af InDe­sign til man­ge for­skel­li­ge typer af pro­duk­tion siden før­ste udga­ve af pro­gram­met.

Medit Con­sult
Medit Con­sult er en uvil­dig kon­su­lentvirk­som­hed og et høj­kom­pe­tent videns­cen­ter med fokus på det medi­e­gra­fi­ske områ­de samt alle for­mer for digi­tal og tra­di­tio­nel publi­ce­ring. Medit Con­sult har siden år 2000 leve­ret kon­su­len­ty­del­ser, uddan­nel­se og under­vis­ning til bran­dow­ners, mar­ke­ting­bu­reau­er, kom­mu­ner, regio­ner og andre offent­li­ge orga­ni­sa­tio­ner, den medi­e­gra­fi­ske indu­stri m.fl.

Inter­ne kur­ser
Vi skræd­der­syr ger­ne vore kur­ser til inter­ne virk­som­heds­kur­ser med spe­ci­fikt udgangs­punkt i virk­som­he­dens, pro­ces­ser, ønsker og behov.

Gen­nem et aftalt for­mø­de med vore kom­pe­ten­te og erfar­ne under­vi­se­re på virk­som­he­dens adres­se eller onli­ne afdæk­kes spe­ci­el­le behov og ønsker og der afta­les foku­s­om­rå­der, som skal behand­les med sær­lig vægt i for­lø­bet. Lige­le­des afta­les i hvor høj grad for­lø­bet skal tage udgangs­punkt i virk­som­he­dens egne doku­men­ter.

Der vil efter for­lø­bet være mulig­hed for spar­ring med under­vi­ser per tele­fon og e‑mail.

Ring til os på tlf. +45 5380 9004 og få en ufor­plig­ten­de snak med én af vores kon­su­len­ter om mulig­he­der­ne for et inter­nt for­løb i jeres virk­som­hed.

 

 

Sted og dato: Bal­lerup 24. marts 2019
Vej­le 26. marts 2019
Kur­set kan også afhol­des hos jer som et inter­nt for­løb efter nær­me­re afta­le
Tids­punkt: 1 dag 09.00 — 16.00
For­ud­sæt­nin­ger: Ingen kend­skab til InDe­sign er nød­ven­digt for at del­ta­ge. Du skal blot med­brin­ge egne PC/MAC, hvor InDe­sign er instal­le­ret. Kur­set varer fra kl. 9–16.

Yderligere information

Vælg hold

Åbent hold, Internt kursus

Vælg dato

26/11 Ballerup, 28/11 Vejle, 24/3 Ballerup, 26/3 Vejle, Efter aftale