Inspira­tions­kur­sus: Intro­duk­tion til labels

4.750 DKK

Sted:Københavnsområdet. Nærmere oplysninger følger inden kursusstart.

Dato og tid: Kontakt os for nærmere info: mail@meditconsult.dk
Forplejning: Kurset er incl. frokost samt kaffe og vand
Deltagere: Min. 6
Pris: 4.750 kr. ex. moms
OBS: Er du medlem af en fagforening og skal du søge tilskud til kurset, så vælg "Faktura" som betalingsmåde. Så sender vi dig en faktura plus en kursusbeskrivelse, som du kan anvende i forhold til den kompetenceudviklingsfond, som du søger tilskud i. Du betaler, når din ansøgning er godkendt.
Tilføj til ønskeliste Produkt tilføjet! Dette produkt er allerede tilføjet til ønskelisten!
Kategorier: ,

Beskrivelse

Intro­duk­tion til Labels

Pro­duk­tion af labels er i meget stærk vækst og tek­no­lo­gi­en udvik­ler sig hastigt i dis­se år. Er du inter­es­se­ret i at vide mere om hvor­for og hvor­dan? Så er neden­stå­en­de kur­sus det helt rig­ti­ge for dig. Sam­men med gode kol­le­ga­er får du på den før­ste dag en kort ind­flyv­ning til områ­det. Du lærer bl.a., hvor­dan label­pro­duk­tion adskil­ler sig fra anden tryks­ags­pro­duk­tion og du hører om, hvor­for områ­det er inter­es­sant i for­hold til Gra­fi­ske Tek­ni­ke­res arbejds­si­tu­a­tion – og så tager vi et kig i krystal­kug­len. På dag to besø­ger vi først en stor dansk leve­ran­dør af label­ma­ski­ner efter­føl­gen­de et spæn­den­de næsten nystar­tet label­tryk­ke­ri

 

Mål­grup­pe

Alle tek­nisk kyn­di­ge som ønsker at udvi­de deres fag­lig­hed med nye kom­pe­ten­cer, som måske også kan pege mod helt nye job­mu­lig­he­der inden­for labels­om­rå­det.

 

Lærings­punk­ter

 • Hvor­for er label­mar­ke­det for­skel­ligt fra det almin­de­li­ge tryks­ags­mar­ked?
 • Hvor­for er der på sigt bed­re job­mu­lig­he­der i Label­bran­chen?
 • Hvil­ke typer labels fin­des der?
 • Hvil­ke pro­duk­tions­me­to­der fin­des der?
 • Hvil­ke mate­ri­a­ler bru­ges i for­bin­del­se med label­pro­duk­tion?
 • Hvor­dan er udvik­lin­gen i label­for­bru­get?
 • Besøg hos en leve­ran­dør og et label­tryk­ke­ri

 

 

Om Inspira­tions­kur­ser
Et inspira­tions­kur­sus er alt det bed­ste et kur­sus kan være!
 • Inspirationskursus: Introduktion til labels

  Du kom­mer på tur og ser og lærer det nye­ste om et emne, der vir­ke­lig inter­es­se­rer dig.

 • Du kom­me ud at besø­ge rele­van­te leve­ran­dø­rer og ser ny tek­no­lo­gi.
 • Du kom­mer på virk­som­heds­be­søg og ser tek­no­lo­gi­en i anven­del­se.
 • Og ikke mindst: du er på tur sam­men med gode kol­le­ger fra den gra­fi­ske bran­che og får mulig­hed for fag­ligt og beha­ge­ligt samvær og erfa­rings­ud­veks­ling.

Resul­tat: du kom­mer inspi­re­ret hjem fra et inspira­tions­kur­sus.  

Kur­sus­for­løb

Inspira­tions­kur­ser behand­ler et spe­ci­fikt emne på for­skel­lig måde og fra for­skel­li­ge vink­ler. Et kur­sus­for­løb ser typisk ud, som føl­ger:

Før­ste kur­sus­dag:

Kur­sus­del­ta­ger­ne mødes kl. 12.00 på møde­sted i Køben­havn, Aar­hus eller et tred­je sted, hvis emnet til­si­ger det. Dagen ind­le­des med en let frokost og resten af efter­mid­da­gen bru­ges til en gen­nem­gang af kur­su­sem­net. Kur­sus­da­gen afslut­tes ca. kl. 16.00 og del­ta­ger­ne sør­ger her­ef­ter selv for aftens­må­l­tid, logi, etc.

Anden kur­sus­dag:

Del­ta­ger­ne mødes på nær­me­re aftalt møde­sted kl. 09.00, og hele dagen anven­des her­ef­ter til virk­som­heds­be­søg. Dels besø­ges leve­ran­dø­rer af tek­no­lo­gi og udstyr og dels besø­ges virk­som­he­der, som arbej­der med det pågæl­den­de kur­su­sem­ne. Kur­suspri­sen inklu­de­rer fæl­les trans­port på den­ne dag, som afslut­tes på møde­ste­det ca. kl. 17.00

Der vil dagen igen­nem være for­skel­lig for­plej­ning.

 

 

Medit Con­sult 2019

Yderligere information

Dato og sted:

Kontakt os for nærmere info: mail@meditconsult.dk