Inspira­tions­kur­sus: Wor­k­flow

4.750 DKK

Dato og tid: Kontakt os for nærmere info: mail@meditconsult.dk
Sted: Københavnsområdet. Nærmere oplysninger følger inden kursusstart.
Forplejning: Kurset er incl. frokost samt kaffe og vand
Deltagere: Min. 6
Pris: 4.750 kr. ex. moms
OBS: Er du medlem af en fagforening og skal du søge tilskud til kurset, så vælg "Faktura" som betalingsmåde. Så sender vi dig en faktura plus en kursusbeskrivelse, som du kan anvende i forhold til den kompetenceudviklingsfond, som du søger tilskud i. Du betaler, når din ansøgning er godkendt.
Tilføj til ønskeliste Produkt tilføjet! Dette produkt er allerede tilføjet til ønskelisten!
Kategorier: ,

Beskrivelse

Intro­duk­tion til Wor­k­flow

I mor­gen star­ter din virk­som­heds wor­k­flow måske ved en webs­hop og slut­ter ved en pak­kero­bot! Uan­set om det bli­ver til­fæl­det, så består et wor­k­flow af et sam­spil mel­lem tek­no­lo­gi, pro­ces­ser, pro­ce­du­rer, orga­ni­sa­tion og kul­tur, som bare skal fun­ge­re opti­malt, hvis en virk­som­hed skal udvik­le sig. Brug et inspira­tions­kur­sus til at bli­ve bragt up-to-date på områ­det.

 

Mål­grup­pe

Pro­duk­tio­nen i gra­fi­ske virk­som­he­der pres­ses hår­de­re og hår­de­re gen­nem en støt sti­gen­de mæng­de af sta­digt min­dre ordrer. Inspira­tions­kur­set hen­ven­der sig til alle, der ønsker et ind­blik i de wor­k­flow­mæs­si­ge for­hold, der med­vir­ker til at en orga­ni­sa­tion kan pro­du­ce­re effek­tivt og sik­kert under dis­se betin­gel­ser. Vi gen­nem­går en typisk pro­duk­tions­gang og foku­se­rer på områ­der, der kan effek­ti­vi­se­res gen­nem en syste­ma­tisk wor­k­flowop­ti­me­ring – og så besø­ger vi en virk­som­hed, der rent fak­tisk har gjort det.

 

Lærings­punk­ter

 • Hvor­dan gen­nem­sku­er man et wor­k­flow og fin­der sva­ge punk­ter og nye mulig­he­der?
 • For­skel­li­ge for­mer for wor­k­flow­sy­ste­mer
 • Web-to-print og auto­ma­ti­se­re­de pro­duk­tions­for­løb
 • Kom­mer robot­ter­ne – og hvor kom­mer de hen­ne?
 • Kom­pe­ten­ce­kra­ve­ne til en wor­k­flow-spe­ci­a­list

 

 

Om Inspira­tions­kur­ser
Et inspira­tions­kur­sus er alt det bed­ste et kur­sus kan være!
 • Inspirationskursus: Workflow

  Du kom­mer på tur og ser og lærer det nye­ste om et emne, der vir­ke­lig inter­es­se­rer dig.

 • Du kom­me ud at besø­ge rele­van­te leve­ran­dø­rer og ser ny tek­no­lo­gi.
 • Du kom­mer på virk­som­heds­be­søg og ser tek­no­lo­gi­en i anven­del­se.
 • Og ikke mindst: du er på tur sam­men med gode kol­le­ger fra den gra­fi­ske bran­che og får mulig­hed for fag­ligt og beha­ge­ligt samvær og erfa­rings­ud­veks­ling.

Resul­tat: du kom­mer inspi­re­ret hjem fra et inspira­tions­kur­sus.  

Kur­sus­for­løb

Inspira­tions­kur­ser behand­ler et spe­ci­fikt emne på for­skel­lig måde og fra for­skel­li­ge vink­ler. Et kur­sus­for­løb ser typisk ud, som føl­ger:

Før­ste kur­sus­dag:

Kur­sus­del­ta­ger­ne mødes kl. 12.00 på møde­sted i Køben­havn, Aar­hus eller et tred­je sted, hvis emnet til­si­ger det. Dagen ind­le­des med en let frokost og resten af efter­mid­da­gen bru­ges til en gen­nem­gang af kur­su­sem­net. Kur­sus­da­gen afslut­tes ca. kl. 16.00 og del­ta­ger­ne sør­ger her­ef­ter selv for aftens­må­l­tid, logi, etc.

Anden kur­sus­dag:

Del­ta­ger­ne mødes på nær­me­re aftalt møde­sted kl. 09.00, og hele dagen anven­des her­ef­ter til virk­som­heds­be­søg. Dels besø­ges leve­ran­dø­rer af tek­no­lo­gi og udstyr og dels besø­ges virk­som­he­der, som arbej­der med det pågæl­den­de kur­su­sem­ne. Kur­suspri­sen inklu­de­rer fæl­les trans­port på den­ne dag, som afslut­tes på møde­ste­det ca. kl. 17.00

Der vil dagen igen­nem være for­skel­lig for­plej­ning.

 

 

Medit Con­sult 2019

Yderligere information

Dato og sted:

Kontakt os for nærmere info: mail@meditconsult.dk