Kon­so­li­de­ring blandt gra­fi­ske pro­duk­tions­virk­som­he­der

DKK1.500 DKK

Vejen til vækst og forbedret indtjening kan være gennem konsolidering. Få værdifuld viden til dine overvejelser om fremtidigt køb og/eller salg af virksomhed, fusioner og generationsskifte.

Dato: Torsdag den 21. november
Tid: Fra 13.00 til 17.45
Sted: Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense
Ryd
Tilføj til ønskeliste Produkt tilføjet! Dette produkt er allerede tilføjet til ønskelisten!
Varenummer (SKU): N/A Kategorier: , ,

Beskrivelse

Vej­en til vækst og for­bed­ret ind­tje­ning kan være gen­nem kon­so­li­de­ring. Få vær­di­fuld viden til dine over­vej­el­ser om frem­ti­digt køb og/eller salg af virk­som­hed, fusio­ner og gene­ra­tions­skif­te.

 

Mål­grup­pe

Beslut­nings­ta­ge­re i gra­fi­ske pro­duk­tions­virk­som­he­der, som er inter­es­se­ret i at høre hvil­ke for­ret­nings­mæs­si­ge mulig­he­der fusio­ner, køb/salg af virk­som­he­der eller akti­vi­tet åbner for, som ønsker ind­sigt i de for­skel­li­ge del­e­le­men­ter pro­ces­sen består af, samt i de fak­to­rer der er afgø­ren­de for et suc­ces­fuldt for­løb.

Prak­tisk

Semi­na­ret er gra­tis for Grakom med­lem­mer, for alle andre koster det 1.500 kr. at del­ta­ge. Semi­na­ret fin­der sted tors­dag d. 21. novem­ber fra kl. 13.00 til 17.45 i Grakoms loka­ler, Hel­ga­vej 26, 5230 Oden­se. Der bydes på kaf­fe og kage, samt gå-hjem sandwich og drik­ke.

Arran­ge­men­tet arran­ge­res og afhol­des i sam­ar­bej­de mel­lem Grakom og Medit Con­sult.

Pro­gram

Emne Beskri­vel­se Taler
Vel­komst Dagens pro­gram og bag­grund for arran­ge­men­tet Micha­el Bro­ch­mann, Grakom
Kon­so­li­de­ring på bran­che­ni­veau Kort gen­nem­gang af natio­na­le og inter­na­tio­na­le trends, facts og årsa­ger for kon­so­li­de­ring. Mads Lin­de­gaard, Grakom
De stra­te­gi­ske over­vej­el­ser Det star­ter og slut­ter med din busi­nes­sca­se. Ind­le­den­de over­vej­el­ser omkring for­ret­nings­po­ten­ti­a­le, transak­tions­struk­tur samt sel­ve M&A pro­ces­sen Klavs Holm og Micha­el Bach Niel­sen, Medit Con­sult
Pau­se
Den for­mel­le pro­cess Gen­nem­gang af faser­ne i et M&A for­løb og de for­mel­le doku­men­ter som f.eks.  Let­ter of Intent, Due Dili­gen­ce, købs­af­ta­le m.v. Sam­ti­dig gen­nem­gås de evi­ge strids­punk­ter der oftest vol­der pro­ble­mer og skal adres­se­res kor­rekt Niko­lai Lin­de­bal­le, Advo­kat Knopp og Co.
Per­so­na­le jura ved opkøb Und­gå alvor­li­ge juri­di­ske udfor­drin­ger omkring med­ar­bej­der­for­plig­tel­ser, ancien­ni­tet og klau­su­ler Chri­sti­an Jen­sen, Grakom
Finan­si­e­ring Selv den mest gun­sti­ge busi­ness case kræ­ver kapi­tal og cas­h­flow for at lyk­kes. Men hvad siger lån­gi­ver til pla­ner­ne omkring kon­so­li­de­ring? Dan­ske Bank
Pau­se
Onbo­ar­ding – udfor­drin­ger­ne star­ter først efter under­skrift Hvor­dan sik­res at busi­nes­sca­sens for­ud­sæt­nin­ger hol­der efter under­skrift. Her­un­der i den efter­føl­gen­de inte­gra­tion og syner­gi­re­a­li­se­ring, bibe­hol­del­se af nøg­le­me­d­ar­bej­de­re, kul­tur­ud­for­drin­ger mm Micha­el Bach Niel­sen og Klavs Holm, Medit Con­sult
Hvad siger forsk­nin­gen? Et forsk­nings­pro­jekt har kastet lys over de fak­to­rer, der har betyd­ning for fasen efter et ejer- eller gene­ra­tions­skif­te SDU Kol­ding
Case: XXX Der­for har vi gjort opkøb til en cen­tral del af stra­te­gi­en, og såle­des plan­læg­ger og ekse­kve­rer vi. (oply­ses sene­re)
Tak for i dag Kort opsum­me­ring og anbe­fa­lin­ger Klavs Holm, Medit Con­sult
Net­wor­king og let for­plej­ning Hils på taler­ne, kol­le­ga­er­ne og få lidt at spi­se og drik­ke før du tager vide­re

 

Yderligere information

Sted og dato

Torsdag d. 21. november
Grakom
Helgavej 26
5230 Odense

Vælg

Grakom medlem, Ikke medlem