Net­værks­se­mi­nar om kapi­tal­frem­skaf­fel­se

1.250 DKK ex. moms

 

Hovedtaler: Klavs Holm og Michael Bach Nielsen fra Medit Consult.
Samt gæstetalere fra den finansielle branche.
Dato: Endnu ikke fastlagt
Tidspunkt: 14.00 - 16.30
Sted: Endnu ikke fastlagt
Forplejning: Kaffe, vand med brød (+ efterfølgende vinsmagning for de der måtte ønske at blive lidt længere)
Deltagere: Virksomhedsejere, direktører og chefer
Læs mere: Klik her og læs mere om finansiering
Pris: Kr. 1.250,-
Tilføj til ønskeliste Produkt tilføjet! Dette produkt er allerede tilføjet til ønskelisten!

Beskrivelse

Net­værks­se­mi­nar om kapi­tal­frem­skaf­fel­se

Medit Con­sult afhol­der et net­værks­se­mi­nar omkring emnet kapi­tal­frem­skaf­fel­se for top­che­fer og eje­re i medi­e­gra­fi­ske virk­som­he­der. Med andre ord hand­ler det om hvor­le­des du får finan­si­e­ret dine inve­ste­rin­ger og sik­ret til­stræk­ke­lig lik­vi­di­tet til din drift. Det lyder måske tørt, men det bli­ver det bestemt ikke. På semi­na­ret vil du høre mere omkring hvil­ke for­skel­li­ge finan­si­e­ring­for­mer der fin­des, for­de­le og ulem­per ved dis­se, hvor­dan du skaf­fer finan­si­e­ring og ikke mindst hvor­dan du får lagt en sam­men­hæn­gen­de finan­si­e­rings­tra­te­gi som gør at din virk­som­hed bli­ver i stand til at over­le­ve, opnå vækst og udvik­ling, samt til­freds­stil­len­de ind­tje­ning i åre­ne frem­over.

På semi­na­ret møder du også pro­fes­sio­nel­le lån­gi­ve­re som for­tæl­ler om deres per­spek­tiv på finan­si­e­ring, inden­for de for­skel­li­ge finan­si­e­rings­for­mer de repræ­sen­te­rer.

Ende­ligt så er det vores ønske at net­værks­se­mi­na­ret bli­ver en god anled­ning til at net­vær­ke med de øvri­ge virk­som­hed­s­e­je­re og top­che­fer der del­ta­ger. Der­for er der efter endt semi­nar arran­ge­ret en lil­le vin­s­mag­ning for de der ønsker at net­vær­ke og dele et glas inden afgang.

 

Ind­hold

  • Virk­som­he­dens for­skel­li­ge kapi­tal­be­hov
  • Over­blik over finan­si­e­rings­kil­der og typer, deres for­de­le og ulem­per
  • Sådan sik­rer du en sam­men­hæn­gen­de og balan­ce­ret finan­si­e­rings­plan
  • Gælds og lik­vi­di­tets­op­ti­me­ring i din virk­som­hed
  • Sik­ker­heds­stil­lel­se og risi­ko
  • Hvad siger bank­man­den, inve­sto­ren og de nye finan­si­e­rings­kil­der?

 

Prak­tisk info

Dato­en er end­nu ikke fast­lagt, men send din inter­es­se­til­ken­de­gi­vel­se på mail@meditconsult.dk, så sen­der vi info om tid og sted så snart det­te er fast­lagt. Du har ikke afgi­vet bin­den­de til­mel­ding ved din inter­es­se­til­ken­de­gi­vel­se.

Net­værks­se­mi­na­rets del­ta­ge­re er pri­mært invi­te­re­de. Har du ikke mod­ta­get din invi­ta­tion så skriv til os på mail@meditconsult.dk eller fore­tag en fore­lø­big til­mel­ding her i shop­pen.

Vi ses frem til at møde dig.

 

Vel mødt!

 

 

Vi er den ekstra res­sour­ce, som du ikke selv har og den uvil­di­ge kom­pe­ten­ce, som din leve­ran­dør ikke har.

Medit Con­sult 2019

Yderligere information

Sted og dato:

Montra Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro, Jylland - onsdag den 5. juni