PDF Acro­bat DC — Upda­te

8.900 DKK ex. moms

Kurset giver dig et indblik ned under Acrobats enkle brugerflade og finder de bedste guldkorn frem til dig. Du får bl.a. stillet skarpt på, hvad Document Cloud rummer af muligheder, du får en grundig gennemgang af de nye og smarte korrektur- og delings muligheder, du får indblik i den tættere integration med MS Word, Adobe InDesign og meget mere.

Sted og dato: Kurset afholdes hos jer som et internt forløb efter nærmere aftale
Tidspunkt: 1 dag 09.00 - 16.00
Forudsætninger: Ingen kendskab til InDesign er nødvendigt for at deltage. Du skal blot medbringe egne PC/MAC, hvor Acrobat er installeret. Kurset varer fra kl. 9-16.

Prisen dækker op til 8 personer. Der tillægges transportomkostninger

Tilføj til ønskeliste Produkt tilføjet! Dette produkt er allerede tilføjet til ønskelisten!
Kategori:

Beskrivelse

Et PDF-doku­ment er altid et slut­pro­dukt fra et offi­ce-pro­gram, et gra­fisk pro­gram eller noget helt tred­je og der­med er det også et doku­ment­for­mat, der næsten altid leve­res under et tids­mæs­sigt pres. Det stil­ler sto­re krav til effek­ti­ve arbejds­gan­ge og tiden er der­for inde til at få gen­nem­set og evt. revi­de­ret dine arbejds­gan­ge i Ado­be Acro­bat. Kur­set giver dig et ind­blik under Acro­bats enk­le bru­ger­fla­de og fin­der de bed­ste guld­korn frem til dig.

Du får bl.a. stil­let skar­pt på, hvad Docu­ment Cloud rum­mer af mulig­he­der, du får en grun­dig gen­nem­gang af de nye og smar­te kor­rek­tur- og delings mulig­he­der, du får ind­blik i den tæt­te­re inte­gra­tion med MS Word, Ado­be InDe­sign og du får meget mere.

Kur­su­sind­hold

  • Kor­rek­tur­gan­ge og god­ken­del­ses­pro­ce­du­rer – effek­tivt og på en helt ny måde med Docu­ment Cloud
  • Sig­ne­ring af et PDF-doku­ment. Lær hvor­dan du opsæt­ter mulig­he­den for at sig­ne­re og hvad det kræ­ver af under­skri­ve­ren
  • Effek­ti­ve arbejds­gan­ge med deling af doku­men­ter i Docu­ment Cloud
  • Redi­ge­rings­mu­lig­he­der i Acro­bat, tek­st­ret­tel­ser, far­ve­ret­tel­ser, m.v.
  • Opti­ma­le kor­rek­tur­gan­ge. Lær at udnyt­te sam­spil­let mel­lem Acro­bat, Word og InDe­sign
  • Actions i Acro­bat auto­ma­ti­se­rer dine arbejds­gan­ge. Lær at hånd­ter dine PDF-doku­men­ter smart og effek­tivt – gan­ske auto­ma­tisk
  • Brug Acro­bat på mobi­le enhe­der øger din flek­si­bi­li­tet
  • Mas­ser af andre Acro­bat tips og tri­cks

Mål­grup­pe

Du sid­der i en pri­vat eller offent­lig virk­som­hed med ansva­ret for at hånd­te­re PDF-filer fra det øje­blik, hvor de har for­ladt doku­ment­ska­be­ren og til de hur­tigt og fejl­frit er nået ud til mod­ta­ge­ren eller er ble­vet publi­ce­ret via et af man­ge medi­er.

Du har brug for at arbej­de effek­tivt og sik­kert med kor­rek­tur­gan­ge, ret­tel­ser, god­ken­del­ser og lig­nen­de. Der­for har du et behov for at vide mere om, hvad der rent fak­tisk kan udfø­res af opga­ver i Acro­bat og hvor­dan det kan anven­des til at ska­be bed­re flow i dine og din virk­som­heds arbejds­pro­ces­ser.

Hvad kan du for­ven­te

Efter kur­set har du ind­blik i, hvad Acro­bat kan anven­des til ud over at ind­sæt­te kom­men­ta­rer i et PDF-doku­ment og tjek­ke try­kindstil­lin­ger. Du kan igang­sæt­te og admi­ni­stre­re kor­rek­tur­pro­ces­ser og god­ken­del­ses­pro­ce­du­rer, du kan udfø­re vis­se typer af ret­tel­ser i et PDF-doku­ment, du kan anven­de Docu­ment Cloud til effek­tiv hånd­te­ring af PDF-doku­men­ter og du kan effek­ti­vi­se­re og opti­me­re for­skel­li­ge typer af hand­lin­ger i et PDF-doku­ment med bru­gen af actions.

Kort sagt: du kan udfø­re en lang ræk­ke opga­ver direk­te i og med et PDF-doku­ment og der­med ska­be langt mere effek­ti­ve og sik­re arbejds­gan­ge end din virk­som­hed hav­de tid­li­ge­re.

Prak­tisk infor­ma­tion

Kend­skab til Acro­bat er ikke nød­ven­digt for at del­ta­ge i kur­set. Du skal blot med­brin­ge egne PC/MAC, hvor Acro­bat er instal­le­ret.

Under­vi­ser

Under­vi­ser Car­sten Bli­ch­feldt fra Medit Con­sult er uddan­net gra­fi­ker og Ado­be Cer­ti­fi­ce­ret instruk­tør i Acro­bat og InDe­sign. Car­sten har 18 års under­vis­ning­ser­fa­ring i gra­fi­ske pro­gram­mer fra Ado­be samt omfat­ten­de erfa­ring i anven­del­sen af Acro­bat til man­ge for­skel­li­ge typer af pro­duk­tion siden før­ste udga­ve af pro­gram­met.

Medit Con­sult
Medit Con­sult er en uvil­dig kon­su­lentvirk­som­hed og et høj­kom­pe­tent videns­cen­ter med fokus på det medi­e­gra­fi­ske områ­de samt alle for­mer for digi­tal og tra­di­tio­nel publi­ce­ring. Medit Con­sult har siden år 2000 leve­ret kon­su­len­ty­del­ser, uddan­nel­se og under­vis­ning til bran­dow­ners, mar­ke­ting­bu­reau­er, kom­mu­ner, regio­ner og andre offent­li­ge orga­ni­sa­tio­ner, den medi­e­gra­fi­ske indu­stri m.fl.

Inter­nt kur­sus
Vi skræd­der­syr ger­ne vore kur­ser til inter­ne virk­som­heds­kur­ser med spe­ci­fikt udgangs­punkt i virk­som­he­dens, pro­ces­ser, ønsker og behov.

Gen­nem et aftalt for­mø­de med vore kom­pe­ten­te og erfar­ne under­vi­se­re på virk­som­he­dens adres­se eller onli­ne afdæk­kes spe­ci­el­le behov og ønsker og der afta­les foku­s­om­rå­der, som skal behand­les med sær­lig vægt i for­lø­bet. Lige­le­des afta­les i hvor høj grad for­lø­bet skal tage udgangs­punkt i virk­som­he­dens egne doku­men­ter.

Der vil efter for­lø­bet være mulig­hed for spar­ring med under­vi­ser per tele­fon og e‑mail.

Ring til os på tlf. +45 5380 9004 og få en ufor­plig­ten­de snak med én af vores kon­su­len­ter om mulig­he­der­ne for et inter­nt for­løb i jeres virk­som­hed.

Sted og dato: Kur­set afhol­des hos jer som et inter­nt for­løb efter nær­me­re afta­le
Tids­punkt: 1 dag 09.00 — 16.00
For­ud­sæt­nin­ger: Ingen kend­skab til Illu­stra­tor er nød­ven­digt for at del­ta­ge. Du skal blot med­brin­ge egne PC/MAC, hvor Acro­bat er instal­le­ret. Kur­set varer fra kl. 9–16.

Yderligere information

Vælg hold

Åbent hold, Internt kursus

Vælg dato

26/11 Ballerup, 28/11 Vejle, 24/3 Ballerup, 26/3 Vejle, Efter aftale