Pho­tos­hop basis

3.900 DKK8.900 DKK ex. moms

Sted og dato: Ballerup 26. november 2019
Ballerup 24. marts 2019
Vejle 28. november 2019
Vejle 26. marts 2019
Kurset kan også afholdes hos jer som et internt forløb efter nærmere aftale
Tidspunkt: 1 dag 09.00 - 16.00
Forudsætninger: Ingen kendskab til InDesign er nødvendigt for at deltage. Du skal blot medbringe egne PC/MAC, hvor InDesign er installeret. Kurset varer fra kl. 9-16.

 

Ryd
Tilføj til ønskeliste Produkt tilføjet! Dette produkt er allerede tilføjet til ønskelisten!
Varenummer (SKU): N/A Kategori:

Beskrivelse

Kur­set, der skæ­rer ind til benet og giver dig den Pho­tos­hop schweizer­k­niv, du har brug for i det dag­li­ge. Du lærer at udfø­re de oftest fore­kom­men­de opga­ver, når det gæl­der arbej­de med fotos og du bli­ver i stand til at leve­re bil­le­der i kor­rekt kva­li­tet til tryk, print, stor­for­mat, web og onli­ne medi­er med et mini­mum af tids­for­brug.

Kur­su­sind­hold

 • Få over­blik over Pho­tos­hops bru­ger­fla­de
 • Lav et kva­li­tet­stjek på et bil­le­de
 • Beskær bil­le­der kor­rekt
 • Ind­sæt tekst i bil­le­der
 • Kor­ri­ger under- og over­be­ly­ste bil­le­der
 • Gør uskar­pe fotos skar­pe­re
 • Juster far­ver i bil­le­det, så det ser natur­ligt ud
 • Brug af udvalg­te filt­er­funk­tio­ner til spe­ci­el­le effek­ter
 • Frit­læg­ning (fjer­ne bag­grund) af enk­le moti­ver
 • Effek­tiv og smart brug af lag
 • Kva­li­tet af bil­le­der

I dag er det super nemt at tage gode bil­le­der, men det bety­der ikke, at de altid er per­fek­te. Selv­om et bil­le­de er i høj opløs­ning, så kræ­ver et godt bil­le­de, god skarp­hed, kor­rekt lys og opti­mal beskæ­ring. Du lærer at vur­de­re et bil­le­des kva­li­tet, så du på for­hånd ved, om det kan bru­ges til det ønske­de for­mål.

Lag

I Pho­tos­hop kan man arbej­de med fle­re lag i et bil­le­de og lag benyt­tes til et utal at ting. Kur­set foku­ser på bru­gen af lag som basis for at fjer­ne en bag­grund og for at juste­re lys og far­ve. Du får den basa­le viden – uden nør­de­ri.

Juste­ring af lys og far­ve

Udover skarp­hed og beskæ­ring så er belys­ning og natur­li­ge far­ver alt­af­gø­ren­de for et godt bil­le­de. I Pho­tos­hop fin­des der et hav at juste­rings­mu­lig­he­der, som kur­set gui­der dig sik­kert igen­nem, sam­ti­dig med at du lærer de mest enk­le funk­tio­ner grun­digt at ken­de. Du kom­mer hur­tigt i mål med din bil­led­kva­li­tet og ikke mindst kan du hur­tigt ven­de til­ba­ge til den ori­gi­na­le udga­ve, hvis du kom­mer på afve­je.

Fil­for­ma­ter

Der fin­des et meget stort antal fil­for­ma­ter, men hvor man­ge har du egent­ligt brug for i dit dag­li­ge arbej­de? Sand­syn­lig­vis kun tre slags og sjæl­dent mere end fem. Du får den nød­ven­di­ge viden, så du kan bli­ve sik­ker i at leve­re bil­le­der i det kor­rek­te fil­for­mat til for­skel­li­ge publi­ce­rings­for­mål.

Mål­grup­pe

Kur­set hen­ven­der sig til dig, der arbej­der i en kom­mu­nes eller en offent­lig orga­ni­sa­tions kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling, i mar­ke­tin­gaf­de­lin­gen i en pri­vat virk­som­hed eller lig­nen­de ste­der. Du har brug for at kun­ne juste­re og behand­le bil­led­fi­ler, så de frem­træ­der bedst muligt og så de er tek­nisk set er opti­ma­le til det medie, de skal publi­ce­res i, uan­set om det er tryk, print, stor­for­mat ban­ne­re, web eller andet skærm­brug.

Hvad kan du for­ven­te?

Efter kur­set kan du med sik­ker­hed åbne Pho­tos­hop, uden at bli­ve væl­tet bag­over at de man­ge værk­tø­jer. Kur­set giver dig en grund­læg­gen­de viden om og for­stå­el­se for bru­gen af Pho­tos­hops mest basa­le funk­tio­ner til juste­ring og efter­be­hand­ling af bil­le­der. Er du helt grøn i Pho­tos­hop inden kur­set, vil du efter kur­set føle dig tryg ved at åbne pro­gram­met og du vil have det helt rig­ti­ge grund­lag for med tiden at bli­ve en ruti­ne­ret bil­led­be­hand­ler.

Prak­tisk info

Kend­skab til Pho­tos­hop er ikke nød­ven­digt for at del­ta­ge i kur­set. Du skal blot med­brin­ge egne PC/MAC, hvor Pho­tos­hop er instal­le­ret.

Under­vi­ser
Under­vi­ser Car­sten fra Medit Con­sult er uddan­net gra­fi­ker og Ado­be Cer­ti­fi­ce­ret instruk­tør i Acro­bat og InDe­sign. Car­sten har 18 års under­vis­ning­ser­fa­ring i gra­fi­ske pro­gram­mer fra Ado­be samt omfat­ten­de erfa­ring i anven­del­sen af InDe­sign, Pho­tos­hop og Acro­bat til man­ge for­skel­li­ge typer af pro­duk­tion siden de før­ste udga­ver af pro­gram­mer­ne.

Medit Con­sult
Medit Con­sult er en uvil­dig kon­su­lentvirk­som­hed og et høj­kom­pe­tent videns­cen­ter med fokus på det medi­e­gra­fi­ske områ­de samt alle for­mer for digi­tal og tra­di­tio­nel publi­ce­ring. Medit Con­sult har siden år 2000 leve­ret kon­su­len­ty­del­ser, uddan­nel­se og under­vis­ning til bran­dow­ners, mar­ke­ting­bu­reau­er, kom­mu­ner, regio­ner og andre offent­li­ge orga­ni­sa­tio­ner, den medi­e­gra­fi­ske indu­stri m.fl.

Inter­ne kur­ser
Vi skræd­der­syr ger­ne vore kur­ser til inter­ne virk­som­heds­kur­ser med spe­ci­fikt udgangs­punkt i virk­som­he­dens, pro­ces­ser, ønsker og behov.

Gen­nem et aftalt for­mø­de med vore kom­pe­ten­te og erfar­ne under­vi­se­re på virk­som­he­dens adres­se eller onli­ne afdæk­kes spe­ci­el­le behov og ønsker og der afta­les foku­s­om­rå­der, som skal behand­les med sær­lig vægt i for­lø­bet. Lige­le­des afta­les i hvor høj grad for­lø­bet skal tage udgangs­punkt i virk­som­he­dens egne doku­men­ter.

Der vil efter for­lø­bet være mulig­hed for spar­ring med under­vi­ser per tele­fon og e‑mail.

Ring til os på tlf. +45 5380 9004 og få en ufor­plig­ten­de snak med én af vores kon­su­len­ter om mulig­he­der­ne for et inter­nt for­løb i jeres virk­som­hed.

 

Sted og dato: Bal­lerup 19. novem­ber 2019
Bal­lerup 10. marts 2020
Vej­le 21. novem­ber 2019
Vej­le 12. marts 2020
Kur­set kan også afhol­des hos jer som et inter­nt for­løb efter nær­me­re afta­le
Tids­punkt: 1 dag 09.00 — 16.00
For­ud­sæt­nin­ger: Ingen kend­skab til InDe­sign er nød­ven­digt for at del­ta­ge. Du skal blot med­brin­ge egne PC/MAC, hvor InDe­sign er instal­le­ret. Kur­set varer fra kl. 9–16.

Yderligere information

Vælg hold

Åbent hold, Internt kursus

Vælg dato

26/11 Ballerup, 28/11 Vejle, 24/3 Ballerup, 26/3 Vejle, Efter aftale