Pho­tos­hop for erfar­ne bru­ge­re

8.900 DKK ex. moms

Internt kursus

Kurset afholdes som et internt kursus efter nærmere aftale.

Medit Consults erfarne og kompetente underviser afdækker jeres behov i dialog med jer. Og kommer efterfølgende med et oplæg til forløbet. Efter kurset tilbydes der support i op til 6 mdr.

Ring til os på tlf. +45 33 21 07 40 og få en uforpligtende snak om mulighederne for et internt forløb i jeres virksomhed.

Sted og dato: Kurset afholdes som et internt forløb efter nærmere aftale
Tidspunkt: 1 dag 09.00 - 16.00
Forudsætninger: For dig der arbejder rutineret med Photoshop og kan løse de gængse opgaver i Photoshop, men gerne har behov for at kunne løse mere avancerede opgaver. Som f.eks. mere krævende fritlægnings opgaver, retoucheringsopgaver m.v.
Tilføj til ønskeliste Produkt tilføjet! Dette produkt er allerede tilføjet til ønskelisten!
Kategori:

Beskrivelse

Som erfa­ren bru­ger af Pho­tos­hop er du helt dus med pro­gram­mets grund­funk­tio­na­li­tet og bru­ger det som et dag­ligt arbejds­red­skab til juste­ring og redi­ge­ring af bil­le­der. Nu gæl­der det detal­jer­ne og kur­set sæt­ter bl.a. fokus på avan­ce­re­de frit­læg­nings­me­to­der, fjer­nel­se af uøn­ske­de ele­men­ter og brug af effek­ter.

Du lærer trin for trin at arbej­de med Pho­tos­hops lag, masker og avan­ce­re­de lys og far­veju­ste­rin­ger og du lærer at udnyt­te de man­ge fan­ta­sti­ske værk­tø­jer til at opnå gode resul­ta­ter.

Kur­su­sind­hold

  • Avan­ce­ret frit­læg­ning af bil­le­der med fle­re for­skel­li­ge meto­der, der bl.a. afhæn­ger af moti­vet.
  • Finju­ste­rin­ger på udvalg­te områ­der i et bil­le­de, f.eks. et under­be­lyst objekt eller ansigt, kor­rek­tion af far­ver på udvalg­te områ­der.
  • Retou­che­rings­op­ga­ver, fjer­nel­se af uøn­ske­de ele­men­ter.
  • Sam­men­ko­pi­e­ring af fle­re bil­le­der til ét bil­le­de, til­pas­ning af far­ver, afma­sk­ning og sik­ring af sam­men­ko­pi­e­rin­gens kva­li­tet.
  • Anven­del­se af de avan­ce­re­de hånd­værk­tø­jer i Pho­tos­hop.
  • Bru­gen af lag er cen­tral for effek­ti­vi­tet og kre­a­ti­vi­tet i Pho­tos­hop. Lær lag­pa­let­tens uund­vær­li­ge funk­tio­ner, få styr på hvad du har brug for og hvor­når.
  • Fil­tre og effek­ter. Se hvor nemt du kan lave effek­ter og lær bru­gen af uund­vær­li­ge fil­tre til eksem­pel­vis skarp­hed.
  • Auto­ma­tik­funk­tio­ner, udfør dine ruti­ne­op­ga­ver langt hur­ti­ge­re.

Frit­læg­nin­ger

Lær at vur­de­re bil­le­der, så du kan væl­ge den ret­te frit­læg­nings­me­to­de fra start. Frit­læg­nin­ger vari­e­rer meget i svær­heds­grad og på kur­set lærer du at gen­nem­skue svær­heds­gra­den i et bil­le­de, så du kan vur­de­re dit tids­for­brug på for­hånd og ikke går i gang med en ”umu­lig” opga­ve. Pro­gram­mets for­skel­li­ge meto­der gen­nem­gås, så du kan væl­ge de ret­te værk­tø­jer afhæn­gigt af moti­vet.

Fjer­ne uøn­sket ele­men­ter

Når man skal fjer­ne uøn­ske­de ele­men­ter, så skal der gen­ska­bes dele af bil­le­det. Hvis du skal fjer­ne en bold, en hånd eller en bil fra et bil­le­de, så kan opga­ven vari­e­re fra at tage ét minut til fle­re timer. Du lærer at bru­ge lag, selek­tio­ner og klo­nings­værk­tø­jer hen­sigts­mæs­sigt, så du kom­mer bedst muligt i mål.

Indi­vi­du­el juste­ring

Nog­le gan­ge har man brug for at juste­re lys eller far­ve på et udvalgt områ­de i et bil­le­de. Det kan udfø­res både med og uden brug af selek­tio­ner og på kur­set gen­nem­gås fle­re for­skel­li­ge meto­der.

Lag­pa­let­ten

Lag­pa­let­ten er et af de vig­tig­ste værk­tø­jer at mestre i Pho­tos­hop. Du lærer at bru­ge juste­ring­s­lag, masker, sam­men­ko­pi­e­ring af lag og en lang ræk­ke andre vig­ti­ge funk­tio­ner, som du vil få stor glæ­de af i dit dag­li­ge arbej­de.

 

Fra InDe­sign, kan du eks­por­te­re til en lang ræk­ke for­ma­ter med for­skel­li­ge anven­del­ses­om­rå­der tryk, print, web, e‑publicering og meget andet. Hvor­dan gøres det kor­rekt og hvor anven­de­li­ge er de man­ge for­ma­ter?

Mål­grup­pe

Kur­set hen­ven­der sig til dig, der arbej­der ruti­ne­ret med Pho­tos­hop og kan løse en ræk­ke gængse opga­ver i pro­gram­met. Du har behov for at kun­ne løse mere avan­ce­re­de opga­ver, effek­tivt og med opti­ma­le resul­ta­ter, som f.eks. kræ­ven­de frit­læg­nings opga­ver, retou­che­rings­op­ga­ver, sam­men­ko­pi­e­rin­ger, fjer­nel­se af ele­men­ter m.v.

Hvad kan du for­ven­te?

Kur­set giver dig grund­la­get for at kaste dig ud i kræ­ven­de opga­ver i Pho­tos­hop og leve­re resul­ta­ter i høj kva­li­tet. Du vil få et grund­læg­gen­de kend­skab til, hvor­dan egent­li­ge bil­led­ma­ni­pu­la­tion kan fore­ta­ges og du vil være i stand til at udfø­re en bred vif­te af enk­le og avan­ce­re­de opga­ver med et sik­kert valg af værk­tø­jer og meto­der.

Prak­tisk infor­ma­tion

Kend­skab til Pho­tos­hops grund­læg­gen­de funk­tio­ner samt en vis ruti­ne i at anven­de dem er nød­ven­digt for at få det ful­de udbyt­te af kur­set. Du skal med­brin­ge egne PC/MAC, hvor Pho­tos­hop er instal­le­ret. Kur­set kan også afhol­des på dit arbej­de ved nær­me­re afta­le.

Inter­nt kur­sus
Medit Con­sult til­by­der også inter­ne virk­som­heds­for­løb med udgangs­punkt i jeres kon­kre­te behov. Vores erfar­ne og kom­pe­ten­te under­vi­se­re afdæk­ker jeres behov i dia­log med jer og giver jer efter­føl­gen­de et oplæg til et skræd­der­sy­et for­løb. Efter kur­set kan vi til­by­de sup­port i et nær­me­re aftalt tids­rum.

Ring til os på tlf. +45 33 21 07 40 og få en ufor­plig­ten­de snak om mulig­he­der­ne for et inter­nt for­løb i jeres virk­som­hed.

Under­vi­ser
Under­vi­ser Car­sten Bli­ch­feldt fra Medit Con­sult er uddan­net gra­fi­ker og Ado­be Cer­ti­fi­ce­ret instruk­tør i Acro­bat og InDe­sign. Car­sten har 18 års under­vis­ning­ser­fa­ring i gra­fi­ske pro­gram­mer fra Ado­be samt omfat­ten­de erfa­ring i anven­del­sen af Pho­tos­hop til man­ge for­skel­li­ge typer af pro­duk­tion siden før­ste udga­ve af pro­gram­met.

Medit Con­sult
Medit Con­sult er en uvil­dig kon­su­lentvirk­som­hed og videns­cen­ter med fokus på det medi­e­gra­fi­ske områ­de. Medit Con­sult har siden år 2000 leve­ret kon­su­len­ty­del­ser, uddan­nel­se og under­vis­ning til bran­dow­ners, mar­ke­ting­bu­reau­er, kom­mu­ner, regio­ner og andre offent­li­ge orga­ni­sa­tio­ner, den medi­e­gra­fi­ske indu­stri m.fl.

 

Sted og dato: Kur­set afhol­des som et inter­nt for­løb efter nær­me­re afta­le
Tids­punkt: 1 dag 09.00 — 16.00
For­ud­sæt­nin­ger: For dig der arbej­der ruti­ne­ret med Pho­tos­hop og kan løse de gængse opga­ver i Pho­tos­hop, men ger­ne har behov for at kun­ne løse mere avan­ce­re­de opga­ver. Som f.eks. mere kræ­ven­de frit­læg­nings opga­ver, retou­che­rings­op­ga­ver m.v.

Yderligere information

Internt kursus

Internt kursus