Til­gæn­ge­lig­hed i offent­li­ge doku­men­ter

950 DKK ex. moms

 

Hovedtaler: Medit Consult
Dato og sted: Kontakt os for nærmere info: mail@meditconsult.dk
Tidspunkt: 09.00 - 14.00
Forplejning: Kaffe med brød, frokost og vand
Deltagere: IT og kommunikationschefer samt dokumentskabere i alle typer offentlige virksomheder og organisationer.
Læs mere: Klik her og læs mere om Medit Consult og Digital Tilgængelighed
Pris: 950,-
Tilføj til ønskeliste Produkt tilføjet! Dette produkt er allerede tilføjet til ønskelisten!

Beskrivelse

Semi­nar: Til­gæn­ge­lig­hed i offent­li­ge doku­men­ter

Digi­tal til­gæn­ge­lig­hed har som for­mål, at give alle lige mulig­he­der for at del­ta­ge i “Det Digi­ta­le Dan­mark”. Det gæl­der også, hvis man er blind, svagtse­en­de, ord­blind, far­ve­blind, bevæ­gel­ses­hæm­met eller har andre han­di­caps, som gør det umu­ligt at afko­de infor­ma­tio­ner­ne i et offent­ligt web­s­i­te eller et PDF-doku­ment kor­rekt – med­min­dre de er gjort “digi­talt til­gæn­ge­li­ge”.

I sep­tem­ber 2018 blev lov­giv­nin­gen meget klar på det­te områ­de: offent­li­ge web­s­i­tes og PDF-doku­men­ter skal være digi­talt til­gæn­ge­li­ge i sep­tem­ber 2019 (…eller 2020 afhæn­gigt af alde­ren på ens CMS-system).

 

Til­gæn­ge­li­ge PDF-doku­men­ter: af og til en van­ske­lig opga­ve!

PDF-for­ma­tet er fan­ta­stisk! Uan­set hvil­ken plat­form man ser det på eller prin­ter det fra, så er udse­en­det altid fuld­stæn­dig ens. Det kræ­ver en kom­pleks doku­ments­struk­tur at opnå den­ne kæm­pe for­del – og det er net­op det for­hold, der kan gøre det van­ske­ligt at opnå til­gæn­ge­lig­hed i et PDF doku­ment.

På semi­na­ret møder du eks­per­ter, som har åre­lang erfa­ring i at arbej­de med PDF-for­ma­tet. De brin­ger dig gen­nem emner som:

 • WCAG og PDF/UA – over­blik over de vig­tig­ste stan­dar­der.
 • Hvad skal man gøre, når man sæt­ter doku­men­ter op i kon­tor­pro­gram­mer eller gra­fi­ske pro­gram­mer, for at sik­re til­gæn­ge­lig­hed? Eksemp­ler på emner:
  • Tag­ging af tekst, sty­ring af læseræk­ke­føl­ge, opmærk­nin­ger af tabel­ler, hånd­te­ring af bil­le­der, gra­fik, hyper­links, tips, tri­cks – og fald­gru­ber, etc.
 • Hvil­ke indstil­lin­ger skal man være opmærk­som på, for at PDF-doku­men­ter gene­re­res kor­rekt?
 • Hvad skal/kan man fore­ta­ge af efter­be­hand­ling og hvad kan gøres auto­ma­tisk?
 • Hvad fin­des der af hjæl­pe­mid­ler f.eks. i form af plu­gins til pro­gram­mer, som kan hjæl­pe ska­be­ren af et doku­ment?
 • Hvad gør man med syste­mer, der ska­ber PDF-doku­men­ter auto­ma­tisk?
 • Gå hjem og skab over­blik: For­skel­li­ge dimen­sio­ner i arbej­det med til­gæn­ge­li­ge doku­men­ter.

 

Afgræns­ning, struk­tur og hand­lings­plan

I man­ge orga­ni­sa­tio­ner kan bru­gen af bru­ger­ret­te­de PDF doku­men­ter have fået et meget stort omfang. På kon­fe­ren­cen giver vi dig prak­ti­ske anvis­nin­ger i at:

 1. Begræn­se omfan­get af bru­ger­ret­te­de PDF-doku­men­ter.
 2. Udvæl­ge og ana­ly­se­re et udsnit af PDF-doku­men­ter og fin­de fejl­møn­stre og fejl­kil­der.
 3. Anven­de ana­ly­se­re­sul­ta­ter­ne til f.eks. at:
  1. Opsæt­te de mest opti­ma­le doku­ment­ska­be­lo­ner
  2. Fin­de rele­van­te hjæl­pe­værk­tø­jer
  3. Under­vi­se bru­ger­ne (wor­ks­hops)
  4. Fejl­sik­re PDF-gene­re­ring ved at opti­me­re og til­pas­se orga­ni­sa­tio­nens “PDF-moto­rer”
  5. Om nød­ven­digt at fin­de ny tek­no­lo­gi til PDF-gene­re­ring
  6. Med­vir­ke til at etab­le­re cen­tra­le løs­nin­ger, der (auto­ma­tisk) kan kon­trol­le­re PDF-filers til­gæn­ge­lig­hed og i et vist omfang kor­ri­ge­re dem.

 

Stan­dar­der og værk­tø­jer

På semi­na­ret får du løben­de en ind­fø­ring i de stan­dar­der, som lov­giv­nin­gen støt­ter sig til (WCAG 2.0 / PDF/UA).

 

Vel mødt!

 

 

Vi er den ekstra res­sour­ce, som du ikke selv har og den uvil­di­ge kom­pe­ten­ce, som din leve­ran­dør ikke har.

Medit Con­sult 2019

Yderligere information

Sted og dato:

Ikke fastlagt. Kontakt os for nærmere informationer: mail@meditconsult.dk

Du kunne også være interesseret i...