Medit Aca­de­my Wor­ks­hops

Wor­ks­hops afhol­des i jeres virk­som­hed på det tids­punkt, der pas­ser jer bedst og med den helt rig­ti­ge arbejds­grup­pe til opga­ven.

En wor­ks­hop har et over­ord­net pro­gram, men i god tid inden afhol­del­se afta­ler vi nær­me­re, hvil­ke emner der skal være sær­ligt fokus på.

På wor­ks­hop-dagen ind­le­der instruk­tø­ren med at præ­sen­te­re emner­ne gen­nem eksemp­ler, der viser hvor­dan funk­tio­ner­ne udfø­res. Med udgangs­punkt i jeres egne filer pri­o­ri­te­rer I efter­føl­gen­de, hvil­ke funk­tio­ner I selv skal afprø­ve yder­li­ge­re eller imple­men­te­re direk­te i jeres pro­duk­tions­flow.

Medit Aca­de­my Wor­ks­hops gør jer dyg­ti­ge­re og brin­ger jer vide­re!